Erduan Kafedžić za Raport: Provjeravamo diplome i imovinu funkcionera, ali i stranačko zapošljavanje

3523

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo radi punom parom.

Dolaskom Erica Larsona i jačom podrškom Ambasade SAD u BiH, Ured je dobio bolju logistiku, opremu, pa i pojačanje u ljudstvu, a čini se dodatni vjetar u leđa.

Kako je Raport ranije objavio, od dolaska Larsona kao savjetnika, broj prijava koje su pristigle u Ured se povećao nekoliko puta. Prema našim informacijama, stiglo je čak 900 prijava o raznom kriminalu.

O svemu tome razgovarali smo sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem.

Dolazak Erica Larsona u Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izazvao je ogromnu pažnju. Čini se da se pojačala nada da bi se ovaj Ured mogao jače uhvatiti u koštac s korupcijom.

U prvom redu želio bih Vam se zahvaliti na interesovanju koje pokazujete za rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Ured) i obavljanje naših nadležnosti.

Ovo interesovanje nedvojbeno pokazuje i dokazuje Vašu svijest o bitnim problemima koji muče naše društvo, a korupcija, sa svim negativnih popratnim efektima, je svakako jedan od najvažnijih problema našeg društva. Pored toga što predstavlja prijetnju za stabilnost i sigurnost našeg društva, korupcija ugrožava vladavinu prava, podriva institucije naše države, kao i demokratske i etičke vrijednosti.

Nepobitna je činjenica da je dolazak gospodina Erica Larsona izazvao značajnu pažnju cjelokupne bosanskohercegovačke javnosti, uključujući i medijsku pažnju. Njegov dolazak vidimo kao dodatni vjetar u leđa radu Ureda i provođenju antikorupcijskih aktivnosti koje Ured vrši. Javnost je upoznata o kakvom se stručnjaku radi i kakva su njegova profesionalna dostignuća u borbi protiv korupcije.

Profesionalni kvaliteti gospodina Larsona u mnogome će dodatno poboljšati rad Ureda. Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji na pomoći i podršci koju nam pružaju, kroz cijeli period našeg postojanja.

Da li imate povećan broj prijava i koliki je taj broj tačno?

Postupanje po prijavama korupcije primarna je nadležnost Ureda. Broj prijava koje je Ured zaprimio u 2020. godine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do sada je Ured zaprimio blizu 900 prijava.

Ako je povećan broj, da li to znači da su građani izgubili povjerenje u domaće institucije?

Povećan broj prijava Uredu vidim kao direktnu posljedicu rasta povjerenja prijavitelja/građana u rad Ureda. Smatram da su građani prepoznali našu posvećenost borbi protiv korupcije, našu nepristrasnost i profesionalizam u ovoj borbi i da se iz tih razloga obraćaju Uredu.

U prilog ovoj tvrdnji govori i Izvještaj nezavisnih eksperata o pitanju vladavine u Bosni i Hercegovini (Priebeov Izvještaj). U tački 59. pomenutog Izvještaja Ured je istaknut kao primjer dobre praske u borbi protiv korupcije. Međutim, primjetan je eksponencijalni rast broja prijava nakon dolaska gospodina Larsona, čiji dolazak je evidentno izazvao veće povjerenje i interesovanje građana za rad Ureda, koji su sada dodatno motivisani da svoje prijave dostavljaju Uredu.

Kakve informacije Vam tačno dolaze, na šta i kakve predmete se one odnose i od koga informacije dolaze?

Ured svakodnevno, putem uspostavljenih mehanizama prijave korupcije, prima najrazličitije informacije koje se odnose na potencijalne povrede propisa sa obilježjima koruptivnih i drugih krivičnih djela i nepravilnosti. Prijave se odnose na navode o zloupotrebama u vršenju javnih funkcija, sukob interesa, zloupotrebe u postupcima javnih nabavki, povrede odredbi Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, zloupotrebe javnih sredstava, primanje mita i drugih oblika koristi, krivotvorenje isprava i drugo.

Raport je objavio da su u Ured stigle i određene informacije vezena za politička ubistva koja su se desila u BiH. Da li je to tačno i možete li nam reći na koje tačno predmete se informacije odnose?

Provođenje istraga u predmetima političkih ubistva u Bosni i Hercegovini spada u djelokrug rada nadležnih tužilaštava, kao samostalnih organa koji u okviru zakonom propisanih prava i dužnosti preduzimaju određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja potencijalnih počinilaca krivičnih djela. Sva eventualna saznanja koja mogu biti od pomoći u ovim predmetima, promptno ćemo proslijediti nadležnim organima.

Da li je tačno da Ured prikuplja i dokaze o obrazovanju direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović?

Ured provodi postupak revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Ova aktivnost Ureda predviđena je Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-43114-18/19 od 13.12.2019. godine, a čije donošenje je inicirao Ured.

Revizijom su obuhvaćeni podaci o diplomama zaposlenih u organima uprave, stručnim i drugim službama Kantona Sarajevo, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Riječ je o ogromnom poslu, kojim su obuhvaćeni podaci o diplomama zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo (više od 24.000 ljudi). Cilj revizije diploma je da se utvrde nepravilnosti i nezasluženo sticanje određenih privilegija, na osnovu lažnih podataka o stečenoj stručnoj spremi i zvanju.

Jedan od ključnih antikoruptivnih zakona u KS je Zakon o porijeklu imovine. Da li ste, po tom zakonu, do sada evidentirali, sankcionirali određene nosioce javnih funkcija?

Ured provodi Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Istinski, riječ je o jedinstvenom pravnom propisu, antikoruptivnog dejstva, koji propisuje obavezu nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo da prijave svoju imovinu i imovinu bliskih srodnika, u rokovima propisanim ovim zakonom. Vršeći aktivnosti na provedbi Zakona Ured je izrekao 227 prekršajnih naloga nosiocima javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji nisu prijavili imovinu u rokovima propisanim Zakonom.

Također, pokrenuli smo postupak provjere podataka o imovini za 200 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Cilj provjere je da se utvrdi da li podaci, koje su nosioci javnih funkcija naveli u prijavi imovine, odgovaraju činjeničnom stanju, odnosno da se utvrdi postoji li nesklad između prijavljenih podataka o imovini i podataka do kojih je Ured došao u postupku provjere. O svim uočenim nepravilnostima obavijestit ćemo nadležne organe, u prvom redu Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Koje funkcionere?

Ured je izrekao prekršajne naloge za sve nosioce javnih funkcija za koje je Ured, u svojim evidencijama i po osnovu podataka kojim raspolaže, imao saznanja da nisu izvršili svoje zakonom propisane obaveze (njih ukupno 227). Radi se o licima koja obnašaju javne funkcije na svim nivoima vlasti u Kantonu Sarajevo.

Da li ste istraživali javne nabavke u KS i da li ste u tome pronašli određene nepravilnosti?

Analiza i uvid u postupke javnih nabavki koje provode ugovorni organi u Kantonu Sarajevo je jedna od bitnih aktivnosti koje Ured provodi. Javne nabavke, posebno u „vanrednim okolnostima“ prouzrokovanim proglašenjem pandemije COVID 19, su oblast koju je Uredu detektovao kao posebno podložnu pojavi koruptivnih radnji. Ured je, u cilju prevencije i otkrivanja zloupotreba i nezakonitog postupanja u javnim nabavkama koje provode institucije Kantona Sarajevo, upoznao sve organe/institucije javnog sektora u Kantonu Sarajevo sa Saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH, broj: 02-02-1-489-1/20 od 17.03.2020. godine, koje se odnosi na primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Zatim smo, dana 01.04.2020. godine, zatražili od svih institucija/ugovornih organima u Kantonu Sarajevo da Uredu dostave informaciju o postupcima započetih i realizovanih javnih nabavki, u periodu od 01.03.2020. godine do prestanka stanja prirodne i druge nesreće u Kantonu Sarajevo, uz obavezu kontinuiranog informisanja Ureda o istim.

Nakon faze prikupljanja i analize prikupljenih podataka uputili smo, 21.04.2020. godine, premijeru Kantona Sarajevo Informaciju o pokrenutim i realizovanim postupcima javnih nabavki u periodu od 01.03.2020. Informacijom su obuhvaćene javne nabavke u 123 javne institucije i 850 postupaka javnih nabavki u tim institucijama. O postupcima javnih nabavki informisali smo i Skupštinu Kantona Sarajevo Informacijom o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo, od 28.05.2020. godine. Informacijom su obuhvaćeni postupci javnih nabavki u 164 institucije/ugovorna organa za ukupno 1226 postupka javnih nabavki koje su te institucije pokrenule/realizirale u periodu nakon 01.03.2020. godine. Prilikom analize postupaka javnih nabavki Ured je uočio određene nepravilnosti, te je o istim obavijestio nadležne organe.

Dobili smo informaciju da ste istraživali stranačka zapošljavanja DF-a u KJKP Park. Navodno je bilo mimo zakona. Da li je to tačno, ako jeste možete li nam otkriti detalje? I da li je to prijavljeno Tužilaštvu KS?

Kad je riječ o postupcima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, Ured imenuje supervizore i zamjenike supervizora za nadzor nad postupcima zapošljavanja. Na osnovu raspoloživih informacija Ured je došao do saznanja da je u KJKP “Park” primljeno 5 zaposlenika, pri čijem prijemu u radni odnos navodno nije provedena procedure obaveznog javnog oglašavanja. Ured je o ovome obavijestio Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Koliko predmeta ste istraživali vezano za nezakonito stranačko zapošljavanje?

Ured je, od svog osnivanja do sada, zaprimio ukupno 220 prijava koje se tiču navodnih nepravilnosti u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Koja stranka je po tome najkorumpiranija?

Ured ne vrši rangiranje političkih stranaka po stepenu korupcije, niti se na bilo koji drugi način bavi vrednovanjem rada političkih stranaka. Smatram da je to ipak domen rada nevladinog sektora i medija, kao bitnih korektiva vlasti u demokratskom društvu. Međutim, daljnjim razvojem informatičkih sistema i resursa Ureda očekujemo da će ambijent u Kantonu Sarajevu, u smislu prevencije i borbe protiv korupcije, postajati sve transparentniji.

Da li postoje konkretne prijave protiv funkcionera KS za mito, korupciju, zloupotrebu položaja?

Ured je u svom dosadašnjem radu zaprimio određeni broj prijava koje se odnose na nezakonitosti koje ste naveli u Vašem pitanju, protiv konkretnih funkcionera u Kantonu Sarajevo.

Možete li nam otkriti protiv kojih?

Otkrivanje tih podataka smatram da bi bilo kontraproduktivno, te bi time ugrozili trenutne, ali i sve buduće radnje Ureda i drugih nadležnih organa koji rade na tim predmetima.

Vas lično su povezivali s određenim političkim funkcionerima. Jeste li povezani i sa jednom političkom partijom?

U svom radu, kao šef Ureda, isključivo se rukovodim principima zakonitosti, profesionalne nepristranosti i političke nezavisnosti. Ured kojim rukovodim, u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada vodi se, prije svega, pobrojanim principima. Upravo ovaj način rada su prepoznali relevantni domaći, ali i međunarodni organi, institucije i pojedinci i on je osnov saradnje i podrške koju nam isti pružaju.

Jedna od kritika jeste da ste Vi završili Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Jeste li imali dodatnih edukacija i kako ste došli do ureda?

Istina je da sam završio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Nakon završenog Fakultet sporta i tjelesnog odgoja dalje obrazovanje nastavio sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje sam magistrirao, a nakon toga stekao i zvanje doktora nauka. Također, završio sam veliki broj obuka, edukacija i seminara koje se odnose na prevenciju korupcije, otkrivanje i borbu protiv manifestovane korupcije. Riječ je o domaćim i međunarodnim obukama, seminarima i edukacijama (Engleska, Italija, Slovenija, Crna Gora itd.). Prije postavljenja na mjesto šefa Ureda, obavljao sam funkciju predsjednika Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije. Bitnim smatram još pomenuti da se nalazim na listama eksperata iz oblasti borbe protiv korupcije relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave ovom tematikom.

Koliko Ured ima trenutno uposlenika?

Ured trenutno ima 11 zaposlenika (državnih službenika i namještenika), uključujući i šefa Ureda, koji obavljaju sve poslove iz nadležnosti Ureda.

Poznato je da je jedan od ključnih problema bh. pravosuđe. Kakva je Vaša saradnja s tužilaštvima i tužiocima pojedinačno? Jeste li se susretali sa određenim problemima i kakvim?

Operativna neefikasnost u predmetima korupcije, složenog finansijskog kriminala i organizovanog kriminala su u Izvještaju nezavisnih eksperata o pitanju vladavine u BiH (Priebeov Izvještaj) detektovani kao osnovni problemi pravosudnog sistema u našoj zemlji. Kao šef Ureda imam dobru saradnju sa svim tužilaštvima, posebno sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo. Nadam se da ćemo ovu saradnju u narednom periodu dodatno unaprijediti, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u borbi protiv korupcije.

Koliko ste do sada prijava proslijedili tužilaštvima?

Ured je nadležnim tužilaštvima proslijedio ukupno 77 prijava.

Da li imate pritiske zbog posla kojim se bavite i Vi i Vaš tim?

Svakodnevno se u svom radu susrećemo sa pritiscima. Borba protiv korupcije neminovno nosi sa sobom i različite oblike pritisaka. Ipak, smatram da je borba protiv korupcije imperativ, aktivnost koja nema alternativu, te pritisci koje trpimo nisu niti će biti razlog da posustanemo ili odustanemo. Naprotiv, to nam je motiv da nastavimo dalje.

Kakva je trenutna uloga gospodina Erica Larsona? Da li on lično učestvuje u istragama i da li čita i pregleda predmete koji Vam budu dostavljeni?

Uloga gospodina Larsona regulisana je Sporazumom o razumijevanju između Vlade Kantona Sarajevo i Ambasade Sjedinjenih Američkih država u našoj zemlji. Gospodin Larson je Viši savjetnik za borbu protiv korupcije Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Posao gospodina Larsona u okviru Ureda je više savjetodavnog nego operativnog karaktera. Ovaj posao uključuje širok opseg funkcija kao što su strateško savjetovanje o sistemskim reformama, donacijama opreme, obukama, mentorstvo, te pružanje stručne podrške na domaćem i međunarodnom planu.

Na primjer, gospodin Larson trenutno podržava Ured u nastojanju da uvežemo IT sistem vezan za provjeru imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo sa relevantnim sistemima organa vlasti i subjekata javnog sektora koji u svojim evidencijama vode podatke relevantne za provjeru imovine. Također, Ured u saradnji sa gospodinom Larsonom radi na razvoju i implementaciji sektorskog modela borbe protiv korupcije, a što uključuje i preliminarne planove za osnivanje Operativne grupe za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru.