Politika

Federalna inspekcija objavila nalaz iz KCUS-a. Nahvalili Sebiju, kažu da je ispunila uvjete još prije 8 mjeseci. KCUS po njima radi super

U skladu s obavezama predviđenim Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-5991/20 od 25.10.2020. godine, postupajući po zahtjevu za hitno provođenje inspekcijskog nadzora Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-6128/20 od 30.10.2020. godine,

Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, jučer i danas vršila je inspekcijski nadzor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kako bi provjerili da li je stavljeno na raspolaganje 30% kapaciteta za COVID-19 pacijenata na nivou tercijarne zdravstvene zaštite.

Svim kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i svim općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH, naređeno je da osiguraju 30% kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata od COVID-19, s rokom uspostave od 72 sata od dana donošenja Naredbe.

"S obzirom na kontroverzne informacije koje su se pojavile u medijima u vezi ovlaštenih lica koja mogu prisustvovati inspekcijskom nadzoru, ističemo da inspekcijski nadzor u skladu s članom 7. Zakona o inspekcijama FBiH provode federalni inspektori kao državni službenici s posebnim ovlastima i odgovornostima", navedeno u saopćenju FUZIP-a.

Kako je Raport objavio, ulaz na KCUS zabranjen je Ismetu Gavrankapetanoviću, kojeg je Vlada KS imenovala za predstavnika Krizbog štaba KS prilikom inspekcijskog pregleda.

Inspektori su "neposrednim pregledom i uvidom u prateću dokumentaciju 29 organizacijskih jedinica koje čine Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ispitujući relevantne aspekte svih uvjeta za ukupno zbrinjavanje COVID-19 pacijenata, uzimajući u obzir naročito kapacitete za prijem, kao i raspoloživo i angažirano osoblje", konstatovali:

  • Dana 25.2.2020. godine je na osnovu Zaključka Vlade FBiH i Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva imenovan Krizni štab KCUS-a u svrhu pravovremenog odgovora na pojavu „novog koronavirusa“ u BiH;
  • Krizni štab KCUS-a je 25. 3. 2020. godine donio Odluku o formiranju izolatorija u prostoru Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“, koja se organizuje kao privremeni izolatorij i isključivo služi za prijem i smještaj pacijenata zaraženih koronavirusom, te koji prvobitno raspolaže sa 49 bolničkih kreveta;
  • Stručno vijeće KCUS-a na sjednici održanoj 13. 3. 2020. godine donosi Odluku o uspostavljanju i lokalitetu trijažnih punktova, uz hitan nalog organizacijskim jedinicama KCUS-a da dostave spiskove ljekara i medicinskih sestara za potrebe ispomoći, kao i osiguranje prostora - soba za boravak u slučaju izolacije;
  • Predočeni su akti o ustanovljavanju procedura i algoritma za zbrinjavanje hospitaliziranih COVID-19 pacijenata (sedam procedura, tri algoritma) od marta mjeseca 2020.g.;
  • S aspekta dnevnog broja zaprimljenih uzoraka na molekularnu dijagnostiku COVID-19 i vremenskih okvira analize Organizacione jedinice- Klinička mikrobiologija KCUS-a, dnevno se na SARS-CoV-2 RT-PCR zaprima oko 750-800 uzoraka koji uključuju uzorke s područja pet kantona u Federaciji BIH (Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog Kantona, Unsko-sanskog, Bosansko-podrinjskog i Srednje-bosanskog Kantona), koji se zaprimaju i obrađuju 24 sata tokom svih sedam dana u sedmici od marta 2020. godine do danas, te koji se nakon unosa u elektronski sistem generiraju pacijentu kod nadležnog Doma zdravlja;
  • Prema stanju na dan 2. 11. 2020. godine broj ukupno ležećih pacijenata na organizacionim jedinicama KCUS-a je 808, od čega su 200 „COVID“ pacijenti, a 608 ostali ležeći pacijenti;
  • Prema stanju na dan 2. 11. 2020. godine raspoloživost bolničkih kapaciteta za ležeće pacijente na svim organizacionim jedinicama KCUS-a je ukupno 1.524 kreveta od čega su 457 „COVID“ kreveti, a 1066 kreveti predviđeni za ostale pacijente;
  • Stanje popunjenosti izolatorija u prostoru Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“ na dan 2.11.2020. godine je 103 od ukupno 109 bolničkih kreveta za hospitalizaciju i zbrinjavanje zaraženih pacijenata (cca. 95%);
  • Klinika za infektivne bolesti sa proširenim kapacitetima raspolaže sa ukupno 205 bolesničkih kreveta (punkt Podhrastovi, punkt u krugu KCUS-a);
  • Od ukupno 200 COVID-19 pozitivnih pacijenata, 132 pacijenta su hospitalizirana na Klinici za infektivne bolesti (punkt Podhrastovi, punkt u krugu KCUS-a).

Sveobuhvatni inspekcijski nadzor bio je naročito usmjeren na organizacijske pretpostavke, hronologiju postupanja, raspoloživost kadrovskih kapaciteta i kapaciteta bolničkih kreveta, te svih drugih relevantnih pitanja za adekvatno i pravovremeno hospitalno zbrinjavanje zaraženih pacijenata.

U nastavku nalaza se navodi da su inspektori brojali bolničke krevete, s posebnim osvrtom na popunjenost kapaciteta (ukupan broj bolničkih kreveta i broj trenutno hopitaliziranih pojedinačno na svim klinikama s posebnim osvrtom na trenutnu popunjenost Klinike za infektivne bolesti, zatim broj kreveta koji je namijenjen za hospitalizaciju i liječenje COVID-19 pacijenata-izolacija i broj kreveta po klinikama namijenjenih za izolaciju pacijenata koji su pored primarne bolesti zbog koje su hospitaliziranii pozitivni na SARS-CoV-2).

"Neposrednim uvidom i kontrolom je ustanovljeno da je 457 bolničkih kreveta za COVID-19 zaražene pacijente od ukupno 1.524 raspoloživih kapaciteta KCUS-a obilježeno shodno preporukama i prilagođeno zbrinjavanju zaraženih pacijenata.

U toku inspekcijskog nadzora napravljen je tabelarni prikaz ukupnog broja ležećih pacijenata i broja hospitaliziranih COVID-19 pacijenata, ukupnog broja bolničkih kreveta i broja bolničkih kreveta predviđenih za COVID-19 pozitivne pacijente u svim organizacionim jedinicama u sastavu KCUS-a, prema kojim, u momentu nadzora, inspektori konstatuju da od utvrđenog broja punog kapaciteta bolničkih kreveta KCUS-a, odnosno, od ukupno 1.524, 457 bolničkih kreveta predviđeno je za COVID-19 pacijente, što čini 30% kapaciteta usmjerenih za hospitalizaciju i adekvatno zbrinjavanje zaraženih pacijenata", navodi se u saopćenju.

Istaknuto je da je ekspertni tim Kriznog štaba KCUS-a, predviđajući mogući nepovoljni rast oboljelih i planirajući mogući priliv pacijenata, išao ususret ozbiljnom pogoršanju situacije i "faktički stvorio uvjete iz Naredbe skoro osam mjeseci prije nego što je donesena".

"U pogledu neposredno zatečenog stanja, a po pitanju ispunjavanja uvjeta i osiguranja potrebnih organizacijskih, sistemskih rješenja i procedura u poslovanju u ovakvim vanrednim uvjetima rada, nesumnjivo se može zaključiti da je KCUS sa suženim i iscrpljenim kadrovskim kapacitetima odgovorio i odgovara pritiscima, zahtjevima i potrebama u okvirima vlastitih mogućnosti, a čemu u prilog govori uočena profesionalnost i posvećenost uposlenika KCUS-a", tvrdi se u inspekcijskom nalazu.

Tokom dana, zvanična informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru biti će upućena Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i Vladi Kantona Sarajevo.