Sport

Kanton Sarajevo plaćat će porezna dugovanja sportskih klubova, evo ko se može prijaviti

U toku je javni poziv za prijavu sportskih klubova koji imaju nastala porezna dugovanja do kraja 2020. godine, objavio je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo poziva sve sportske klubove koji su registrovani na teritoriji Kantona Sarajevo, a imaju porezna dugovanja nastala do kraja 2020. godine da se prijave na javni poziv koji je u skladu sa članom 32. stav (3) Zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", br. 15/23), dodaje se u objavi.

 1. Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje poreznih dugovanja imaju:
  1.1. Sportski klubovi
 2. Opći kriteriji:
  2.1. da je sportski klub registrovan na području Kantona Sarajevo,
  2.2. javni poziv tretira porezna dugovanja sportskih klubova nastala do 31.12.2020. godine,
  2.3. elaborat o ekonomskoj i drustvenoj opravdanosti sufinansiranja poreznih dugovanja sportskog kluba i interesu za građane Kantona Sarajevo,
  2.4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
  2.5. elaborat o utjecaju sufinansiranja poreznih dugovanja sa aspekta podizanja kvaliteta sportskog rada u klubu,
  2.6. elaborat o usklađenosti rada sportskog kluba sa ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021. - 2027.,
  2.7. finansijski plan za tekuću godinu,
  2.8. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvjestaj za prethodnu godinu),
  2.9. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou,
  2.10. da aplikant posluje preko Kluba koji aplicira na Javni poziv - dokaz završni računi zadnje tri godine (2020., 2021., 2022. godina) i promet minimum preko 100.000.00 BAM po godini.
  "Na početku sam obećao da ćemo uvoditi dodatne projekte koji imaju za cilj ojačati sportske klubove od kojih tražimo rezultate i medalje!", poručio je Magoda.