Vijesti

Korupcija u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, analiza sa konkretnim poražavajućim rezultatima

Udruženje Sindikat uposlenika Fonda, kao organizacija civilnog društva ukazuje da je za poslovanje Javne ustanove Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja godišnje raspolaže sa oko 26.000.000,00 KM javnog novca, karakteristično:

1. Nezakonito i nepotističko imenovanje direktora u proceduri dužoj od dvije godine u režiji stranaka koje čine većinu u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine SDA, HDZ i SBB (prethodno 2015. godine imenovan Ahmet Baljić kadar SDA sa lažnom potvrdom o radnom iskustvu a sada su kandidati Vinko Jerinić sa Američkom diplomom iako isti ne govori Engleski jezik kojeg podržava Aljoša Čampara i Kenan Spahić koji nema dovoljno radnog iskustva na rukovodećim poslovima a navedenog podržava SBB Ministar Vesko Drljača)

2. Zloupotreba zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem poticaja koje dodjeljuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (zaposlene osobe se prevarom dovode u situaciju da moraju vraćati dio svojih plata poslodavcima npr. navedeno se dešavalo u  privrednim društvima Apel promet d.o.o. Travnik i Zagrljaj d.o.o. Sarajevo)

3. Netransparentan rad, javno nisu dostupni izvještaji o radu i finansijski izvještaji, objavljuju se frizirani i preuveličani podaci o ukupnom broju zaposlenih osoba sa invaliditetom putem poticaja ove institucije…a uporedo ova institucija ne poštuje odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama

4. Nepotističko zapošljavanje u ovu instituciju, podobne osobe za zapošljavaju bez javnog oglasa ili se zaposle prije objavljivanja javnog oglasa a javni oglas služi samo kao pokriće u proceduri. Tom prilikom osobe sa invaliditetom, domobilisani borci naravno nemaju prednost niti mogućnost da se zaposle u ovu instituciju. Primjeri nepotizma su: Nerin Dizdar kadar SDP i kojeg je uhljebio Nermin Nikšić predsjednik SDP i već pomenuti Ahmet Baljić koji sada radi kao Šef kabineta a kojeg je uhljebila SDA i bivši savjetnik Bakira Izetbegovića Mirsad Ćatić poznatiji i po aferi sigurnost Vučića u Srebrenici…Ove dvije osobe su dobile ugovore o radu na neodređeno vrijeme bez objave javnog oglasa.

Naprijed sve navedeno je kao rezultat imalo, pored već pomenute zloupotrebe osoba sa invaliditetom i druge nelogičnosti u radu ove institucije kao što su:

a) Prosječni mjesečni troškovi plata i drugih naknada koje pripadaju radnicima po jednom zaposlenom u ovoj instituciji iznose preko 4.000,00 KM a mjesečni iznos poticaja za novo zapošljavanje osobe sa invaliditetom kreće se od 500,00  KM do 750,00 KM a ukupan prosječni mjesečni poticaj po svim osnovama za jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom pod maksimalno zaštićenim posebnim uslovima ne prelazi više od  2.500,00 KM od čega veći dio pripada poslodavcu.

b) I pored teške situacije i visoke nezaposlenosti ova institucija drži na svojim računima preko 17.500.000,00 KM sredstava prema podacima iz mjeseca decembra 2018. godine i 2019. godine u vidu neraspoređenih prihoda. Ova sredstva npr. UniCredit banka može putem kredita i kamate plasirati upravo poslodavcima za nova zapošljavanja jer većina ovih sredstava stoji na računu Fonda otvorenom kod ove banke…paradoksalno zvuči ali je tako

c) Primjetno je u zadnje tri godine smanjenje kako pojedinačnog iznosa osnovnog poticaja kojeg dodjeljuje pomenuti Fond na godišnjem nivou za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa 7.000,00 KM na 6.000,00 KM tako i ukupnih iznosa poticaja dodjeljenih po godinama. U 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom dodjeljeno je 11.495.750,00 KM, zatim u 2019 za neprijed navedeno dodjeljeno je 9.769.550,00 KM dok je u 2020. godini objavljen javni poziv za dodjelu poticaja za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu 3.000.000,00 KM.

d) U izvještaju o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu stoji da je 12.690 poslodavaca predalo evidencije o zaposlenim osobama sa invaliditetom i uplati posebnog doprinosa iz kojeg ovaj Fond većinom finansira svoje aktivnosti a da bi obavezu predaje evidencija i/ili uplate posebnog dorinosa ako nemaju dovoljno zaposlenih osoba sa invaliditetom trebalo izvršiti preko 50.000 poslodavaca. To znači da u Fondu uopšte ne znaju da li preko 35.000 poslodavac zapošljava osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom te da li u skladu s tim trebaju plaćati poseban doprinos u ovaj Fond. Navedeno uzrokuje enormne gubitke u radu ove institucije.

Pokazatelji navedeni pod tačkama od a. do d. su direktan rezultat nezakonitih i koruptivnih radnji navedenih pod rednim brojevima od 1. do 4. Naprijed navedena analiza sačinjena na osnovu Izvještaja o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu.

Više o svemu na facebook stranici.Povezani postovi: