statistika cbbih

Aktiva finansijskog sektora u BiH na polugodištu iznosila 45,93 milijarde KM, porast od 5,4 posto

Na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine na kraju polugodišta ove godine poslovale su 122 finansijske institucije koje su uključene u redovnu statistiku Centralne banke BiH. U bankarskom sektoru to je 21 banka i jedna razvojna banka, a u sektoru nebankarskih finansijskih institucija (Ostale finansijske institucije/sektor OFI) koji obuhvata 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 33 investiciona fonda, 4 lizing društva, 29 mikrokreditnih organizacija, 7 brokerskih kuća i 2 berze.

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupna aktiva finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini na kraju polugodišta 2023. godine iznosila je 45,93 milijarde KM i veća je za 2,36 milijardi KM ili za 5,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveće učešće su i dalje imale banke, koje su učestvovale sa 87,6 posto u ukupnoj aktivi finansijskog sektora. Društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,58 milijardi KM, odnosno 5,6 posto od ukupne aktive finansijskog sektora.

Poredeći sa stanjem na kraju polugodišta 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, investicioni fondovi, mikrokreditne organizacije i lizing društva bilježe porast aktive, dok je kod brokerskih kuća i berzi došlo do pada bilansne sume.

Ukupna aktiva nebankarskih finansijskih institucija (sektor OFI) u BiH, krajem juna 2023. godine iznosila je 5,70 milijardi KM i veća je za 236,2 miliona KM ili 4,3 posto u poređenju sa stanjem na kraju 2022. godine, a u poređenju sa stanjem na kraju polugodišta 2022. godine veće je za 473,5 miliona KM ili 9,1 posto.

Najveću aktivu u okviru sektora OFI imala su društva za osiguranje i reosiguranje sa 2,59 milijardi KM (godišnji rast za 170,1 milion KM ili 7 posto), što predstavlja učešće od 45,3 posto u ukupnoj aktivi sektora OFI. Slijede mikrokreditne organizacije sa 1,44 milijarde KM ili 25,2 posto učešća, investicioni fondovi sa 1,05 milijardi KM ili 18,5 posto učešća, lizing društva sa 602,6 miliona KM (10,6 posto učešća), a preostalih 24,3 miliona KM (0,4 posto učešća) odnosi se na aktive brokerskih kuća i berzi u BiH.