Impressum

Izdavač:

Raport Media Group

Urednici:
Kenan Kešmer
Edina Kalamujić
Saradnici:
Amer Čulić
Denaida Bašić
Nikoleta Milašević-Dobrača
Mensur Osmović
Jasenko Salihović
Besim Todorovac
Mladen Bošnjak
Suljo Drndo
Content developer:

Mirza Dautbegović

Adresa:

Hiseta 21, 71000 Sarajevo 

Kontakt:
Broj telefona: 033/744-000