važan dokument

BiH dobila finansijski okvir za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Finansijski okvir za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja (COR) u Bosni i Hercegovini.

Zadužena je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH da, u saradnji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, i Razvojnim fondom Ujedinjenih naroda koordinira aktivnosti s ciljem realizacije instrumenata iz Okvira za finansiranje COR-a u BiH, te da o tome informira Vijeće ministara BiH.

Finansijski okvir za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini je zajednički dokument institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u svrhu implementacije Okvira COR-a u Bosni i Hercegovini.

Svrha Finansijskog okvira za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini jest da institucijama na svim nivoima vlasti u zemlji ponudi usuglašeni set ključnih politika i finansijskih rješenja i instrumenata, čijom provedbom bi se značajno ubrzao napredak u ostvarivanju Agende 2030, odnosno održivog socioekonomskog razvoja zemlje.

U tom smislu, ovaj dokument predstavlja dugoročnu platformu za institucije na svim nivoima vlasti za razmatranje i operacionalizaciju predloženih ključnih politika, finansijskih rješenja i instrumenata za ubrzanje ostvarenja COR-a, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.