pravda za sve

Bunoza potvrdio: Program “Pravosuđe 2021 – 2027.” omogućit će ključne reforme i čvršću saradnju s EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, nedavno je usvojilo Prijedlog sporazuma između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učešću u programu "Pravosuđe 2021 - 2027. godine".

Ministar pravde BiH Davor Bunoza Feni je kazao kako se radi o programu čiji je opći cilj doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde na temelju vladavine prava, uključujući neovisnost i nepristranost pravosuđa, kao i jačanje pravosudne suradnje.

Jačanje saradnje

"Naš cilj pristupanja ovom projektu jeste jačanje pravosudne saradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Sudjelovanje u ovom programu omogućit će nam unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija", istaknuo je Bunoza, potcrtavajući kako se na taj način potiče razvoj demokracije, vladavina prava i zaštita prava svakoga pojedinca.

Precizirao je da spomenuti program ima tri specifična cilja.

Prvi podrazumijeva jačanje vladavine prava i nezavisnost i nepristrasnost sudstva kroz podršku pravosudnoj saradnji u građanskim i krivičnim predmetima, kao i podrpku poboljšanju efikasnosti nacionalnih pravosudnih sistema i efikasnijoj provedbi odluka.

Drugi cilj je orijentiran na promociju obuka u pravosuđu s ciljem jačanja zajedničke pravne i pravosudne kulture, te kulture utemeljene na vladavini prava, kao i na podršku dosljednoj i djelotvornoj provedbi pravnih instrumenata EU.

Tri cilja

Treći cilj programa fokusiran je na efikasan i nediskriminatoran pristup pravdi za sve, među ostalim, elektronskim sredstvima (e-pravosuđe), promicanjem efikasnih građanskih i krivičnih znenih postupaka i podupiranjem prava svih žrtava krivičnih djela, kao i procesnih prava osumnjičenika ili optuženika u krivičnih postupcima.

Inače, program Pravosuđe 2021 – 2027. je u nadležnosti Glavne uprave za pravosuđe i potrošače Evropske komisije.

Učešće u programu se ostvaruje objavljivanjem poziva za predaju projektnih prijedloga i dodjelom finansijske podrške odabranim projektima.

Ministarstvo pravde BiH, kao institucija nadležna za vođenje procesa pristupanja, je kroz širok proces konsultacija s nadležnim institucijama iniciralo i pokrenulo proceduru pristupanja ovom programu.

"Pristupanjem ovom programu otvara nam se mogućnost unapređenja i poboljšavanja pravosudne saradnje u građanskim i kaznenim stvarima, kao i osiguranje poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda. Također, otvara nam se mogućnost kvalitetnije suradnje nadležnih institucija BiH s institucijama članica EU kroz razmjenu informacija, iskustava i dobrih praksi", kazao je ministar pravde BiH.

Evropske integracije

Ukazao je u tom kontekstu na značaj koji sudjelovanje u programu ima za proces evropskih integracija.

"Sudjelovanje BiH u Programu Pravosuđe 2021 – 2027. doprinijet će i njenom napretku u okviru procesa europskih integracija vezano za oblast vladavine prava, što će se, zasigurno, pozitivno cijeniti i pratiti kao jedan od kriterija pridruživanja BiH Evropskoj uniji od Evropske komisije", konstatirao je Bunoza.

U Ministarstvu pravde BiH, istodobno, očekuju da se procedura potpisivanja i ratificiranja Sporazuma o pristupanju programu Pravosuđe 2021-2027. okonča do aprila, nakon čega slijedi punopravno sudjelovanje naše zemlje u tom programu.

Kako iz resornog ministarstva pojašnjavaju, iako sporazum još uvijek nije potpisan, aplikanti iz Bosne i Hercegovine već sada mogu aplicirati na već objavljene pozive iz decembra 2023. godine, kao i na one koji će biti objavljeni u 2024.

Poziv u vezi s tim upućen je pravnim stručnjacima u oblasti vladavine prava, kreatorima i provoditeljima politika, akademskoj zajednici, te predstavnicima organizacija civilnog društva da prijavom na projekte programa Pravosuđe 2021 - 2027. doprinesu usklađivanju pravnih sistema u BiH sa standardima EU.

Podnositeljima prijave iz Bosne i Hercegovine, čiji projektni prijedlozi iz poziva za 2023. budu odabrani, finansijska podrška bit će dodijeljena pod uvjetom da grant ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bude potpisan nakon početka primjene Sporazuma o pridruživanju.

Na temelju zaključaka sa 38. Sjednice Vijeća ministara BiH, održane  9. februara, Ministarstvo pravde BiH će Prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru.