Reforma organizacije Zavoda

Delić: Pripremljen tekst novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja

Zakon je u proceduri prikupljanja mišljenja nakon čega slijedi utvrđivanje na sjednici Vlade FBiH i daljnja procedura u domovima Parlamenta FBiH

Početkom jula ove godine federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će Ministarstvo rada i socijalne politike krenuti u neophodnu reformu Zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje (PiO/MiO) Federacije BiH, te da će se u narednih pet godina raditi na implementaciji te reforme.

S tim u vezi, dogovoren je i nastavak saradnje sa Svjetskom bankom (SB) koja će pružati podršku u izradi Zakona, što je ključni faktor u ovoj reformi, te raditi i na dijagnostici stanja u Zavodu, kao i pripremi funkcionalne analize koja će pokazati sve slabosti i preporuke za njihovo otklanjanje i usklađivanje rada Zavoda sa standardima digitalnog stoljeća.

"Strategijom reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, u čijoj su izradi, između ostalih, učestvovali i predstavnici sindikata, poslodavaca i penzionera, a koja je razmatrana i usvojena u Parlamentu Federacije BiH, utvrđeni su osnovni reformski pravci, te propisana izrada seta novih zakona iz ove oblasti, uključujući Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja. Prvi dio reforme penzijskog sistema u FBiH okončan je stupanjem na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2018. godine, drugi dio reforme penzijskog sistema u FBiH podrazumijeva donošenje novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, što je aktivnost koju smo polovinom ove godine pokrenuli u saradnji sa Svjetskom bankom", podsjetio je ministar Delić.

Dodao je da je pripremljen tekst novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u čijoj su izradi učestvovali predstavnici resornog ministarstva, nosioca osiguranja, udruženja penzionera, udruženja poslodavaca, samostalnih sindikata, predstavnici akademske zajednice, te Svjetske banke.

Zakon je u proceduri prikupljanja mišljenja nakon čega slijedi utvrđivanje na sjednici Vlade FBiH i daljnja procedura u domovima Parlamenta FBiH, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Novi zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, kako navodi ministar Delić, podrazumijeva novi način upravljanja nosiocem osiguranja, donošenja odluka u organu upravljanja, te generalno mnogo efikasniju organizaciju nosioca osiguranja, koja će rezultirati i uštedama u budžetu Federacije BiH.

"Poseban benefit nakon donošenja i provedbe ovog zakona trebali bi osjetiti penzioneri kroz redovno i ažurno ostvarivanje svojih prava, a posebno osiguranici koji su u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Naime, nova organizacija nosioca osiguranja uređena novim zakonom zasnovana je na principima efikasnosti i transparentnosti, što će u konačnici dovesti do skraćivanja rokova za ostvarivanje prava na penziju, te suštinskoj promjeni odnosa između nosioca osiguranja i stranaka", pojašnjava Delić.

Reforma organizacije Zavoda, projekat je koji bi trebao biti završen u narednih pet godina, ukoliko se pokaže da FBiH može pratiti regionalne trendove, odnosno prakse zemalja koje su sa Svjetskom bankom već prošle ovu reformu.