Vijesti

Dodik i društvo novac Predsjedništva u 2022. šakom i kapom trošili na gorivo i popravke, najviše ‘popio’ Audi A8

Majke Srebrenice dodik

"Revidirali smo finansijske izvještaje Predsjedništva Bosne i Hercegovine Hercegovine koje obuhvataju: bilans stanja 31.12.2022. godine, pregled prihoda, primanja i finansiranja po ekonomskim kategorije, pregled rashoda i izdataka iz budžeta, po ekonomskim kategorijama, posebni podaci o platama i broju zaposlenih, pregled dinamike zapošljavanja, pregled osnovna sredstva u obliku stvari i prava, pregled kapitalnih ulaganja, pregled doznaka iz tekuće budžetske rezerve, za godinu koja se završava tog dana i analizu izvršenja budžeta – tekstualni dio, uključujući sažetak značajnih računovodstvenih politika", navodi se na početku izvještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Izvještaj se odnosi na funkcionisanje Predsjedništva BiH.

Revizori su skrenuli pažnju na sljedeće:

Još nema interne revizije

Funkcija interne revizije u Predsjedništvu još nije uspostavljena

Visoki troškovi održavanja i popravke pojedinačnih vozila iz godine u godinu

Zapošljavanje lica po osnovu ugovora o radu na sistematizovanim radnim mjestima

Kratko ćemo obratiti pažnju na dio Izvještaja koji se odnosi na bruto plate. Kada su u pitanju stimulacije, tokom 2022. godine isplaćeni su poticaji u iznosu od 38.277 KM, što je veći iznos za 16.419 KM u odnosu na prethodnu godinu. Planirani iznos za podsticaji u 2022. godini iznosili su 60.000 KM.

"U 2022. godini dodijeljena su stimulacija zaposlenima za izuzetan doprinos rada, radeći u različitim radnim grupama i različitim komisijama koje je imenovao Generalni sekretar.

Uvidom u odluke o dodjeli podsticaja ponovo je utvrđeno da stimulacije zaposlenima angažovanim u komisijama za javne nabavke, a za koje je angažovanje u postupcima javnih nabavki u opisu radnog mjesta.

Podsticaji su isplaćivani svakog mjeseca u kojem su zaposleni bili angažovani u iznosu od 50 KM po proceduri.

Odluka o okvirnim kriterijumima za dodjelu novčanih nagrada zaposlenima u institucije Bosne i Hercegovine i Pravilnik o dodjeli novčanih poticaja u Predsjedništvu ne definišu eksplicitno pravo na poticaje za sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Iako je Predsjedništvo smanjilo iznos podsticaje za sprovođenje postupaka javnih nabavki, smatramo i dalje u kontinuitetu naknada po ovom osnovu nije opravdana za zaposlene čiji je angažman u procedure javnih nabavki u opisu poslova", navodi se u Izvještaju.

Kada je u pitanju naknada plate za produženi rad, na to ime Predsjedništvo je sa 31.12.2022. isplatilo sredstva u neto iznosu od 55.723 KM, što je u odnosu na prošlu godinu veći iznos za 4.100 KM.

Izdaci za upotrebu službenih vozila

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila sa 31.12.2022. godine iznose 455.165 KM. Finansijski značajniji izdaci se odnose na izdatke za gorivo (251.018 KM), popravak i održavanje vozila (140.807 KM), auto-gume (40.852 KM), osiguranje vozila (24.158 KM) i usluge pranja vozila (29.540 KM).

Za potrebe kabineta članova Predsjedništva korišteno je 25 vozila, dok je 12 vozila korišteno za potrebe Sekretarijata.

"Na osnovu dostavljenog pregleda troškova službenih vozila, ponovo smo uočili izrazito visoke troškove održavanja i popravke kod pojedinih vozila.

Tako je u 2022. godini za vozilo Audi A8 koje je nabavljeno 2016. godine, utrošeno 14.748 KM.

Za isto vozilo je u 2021. godini na ime održavanja i popravka utrošeno 20.115 KM, a u 2020. godini 22.636 KM. Navedeno vozilo nije prodato u toku 2022. godine, iako je izvršena njegova procjena. Prema informacijama Predsjedništva, navedeno vozilo se namjerava prodati tokom 2023. godine", navodi se u Izvještaju.

Troškovi reprezentacije

Ukupno ostvareni izdaci za reprezentaciju sa 31.12.2022. godine iznose 162.890 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 45.698 KM.

"Revizionim postupcima je utvrđeno da su u pojedinim slučajevima obrazloženja za povod nastanka troškova reprezentacije vrlo štura i uopštena te kao takva nisu adekvatna i dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova reprezentacije.

Tako se za pojedine račune kao povod nastanka troška navodi službeni sastanak, radni ručak, obavljanje službene dužnosti i slično", navodi se u Izvještaju.

Dodaje se da su neto izdaci po osnovu ugovora o djelu sa 31.12.2022. godine iznosili 220.244 KM, bez troškova za ugovore o djelu oficira za vezu, što je za 58.505 KM veći iznos u odnosu na prethodnu godinu.

U toku godine putem ugovora o djelu bio je angažovan ukupno 51 izvršilac u odnosu na 49 izvršilaca prethodne godine.

Za angažman lica na sistematizovanim radnim mjestima isplaćene su neto naknade u iznosu od 79.494 KM, što je za 13.236 KM manji iznos u odnosu na prethodnu godinu.