važan dokument

FBiH će dobiti strategiju razvoja drvne industrije za period 2026-2035. godine

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se pokreće proces izrade Strategije razvoja drvne industrije FBiH za period 2026-2035. godina.

U procesu izrade Strategije, u skladu sa odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH, primjenjivat će se ključni principi izrade strateških dokumenta u Federaciji BiH otvoreni model koordinacije, ravnopravnost spolova, horizontalna i vertikalna koordinacija svih nivoa vlasti u FBiH, partnerstvo, javnost i transparentnost.

Strategijom će se definisati pravci, ciljevi i resursi daljeg razvoja drvne industrije u FBiH, te obezbijediti usklađenost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, kao i sa dokumentima relevantnim za proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i drugim međunarodno priznatim obavezama BiH.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa UNDP, a na osnovu Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva, potpisanog 28.12.2023. godine.

Ministarstvo će u procesu izrade Strategije osigurati učešće zainteresovanih strana, kroz učešće nadležnih federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, UNDP-a, Privredne komore FBiH, privrednih društava iz oblasti drvne industrije, predstavnika udruženja/grupacija i klastera drvne industrije u Federaciji BiH.

Projektni zadatak za izradu Strategije donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije, a Vlada Federacije BiH će posebnim rješenjem formirati Radnu grupu za izradu Strategije.

Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija, je 12 mjeseci.

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje ove strategije je sadržan u odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja u FBiH. Izrada ove sektorske Strategije će predstavljati podlogu za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada Ministarstva, kao i podlogu za dokumente okvirnog budžeta mjera ekonomske politike u drvnom sektoru FBiH i u programu Javnih investicija.