Bivši načelnik OSG

FUP sačinio Izvještaj protiv Ibrahima Hadžibajrića zbog davanja lažnih podataka o imovini i prihodima

Dana, 25.10.2023.godine Federalna uprava policije je podnijela Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ protiv Ibrahima Hadžibajrića, bivšeg načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, nakon što su u prethodnom periodu policijski službenici pribavili i analizirali dokumentaciju vezanu za utrošak sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te saslušali veći broj svjedoka.

Iz prikupljene dokumentacije i izjava svjedoka vidljivo je, da je tokom marta 2020. godine, nakon proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane pandemijom korona-virusa, Ibrahim Hadžibajrić zloupotrijebio položaj načelnika Općine Stari Grad Sarajevo i komandanta općinskog Štaba civilne zaštite, te donio odluke kojim je iznos od 117.200,00 KM podijeljen kategorijama demobilisanih boraca, nezaposlenim porodiljama, određenim licima koja su „okarakterisana kao ugrožena“, kao i licima preko 65 godina starosti.

Pored navedenog određeni novčani iznosi su dodijeljeni i nekim zdravstvenim, socijalnim i vjerskim ustanovama sa područja općine Stari Grad Sarajevo za potrebe borbe protiv pandemije, te je ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio 154.721,70 KM.

Utrošak sredstva posebne naknade je definisan Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kojim je propisano da Federalna uprava civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti, vrši poslove inspekcijskog nadzora, stoga je u ranijem periodu ostvarena i saradnja sa istom Upravom.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da su sredstva posebne naknade u iznosu 154.721,70 KM nenamjenski utrošena.

Imajući u vidu način dodjele kao i činjenicu da je sama dodjela vršena u periodu 2020. godine, u kojoj se održavaju lokalni izbori u BiH, te da su sredstva podijeljena suprotno zakonom definisanoj namjeri, u navedenom djelovanju tadašnjeg načelnika Općine Stari Grad, stekla su se obilježja krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“.

Federalna uprava policije je prethodno protiv Ibrahima Hadžibajrića Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela i Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu „Davanje lažnih podataka o imovini i prihodima“.

Nadležnost za postupanje po odredbama pomenutog Zakona ima Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajeva, te je Federalna uprava policije prilikom dokumentovanja navedenog krivičnog djela sa istim ostvarila saradnju u smislu privremenog oduzimanja dokumentacije i pojašnjenja u pogledu zaprimanja i provjere sadržaja Obrazaca prijave imovine koje Ured provodi.

Zakonom je definisan pojam „imovine“ koji obuhvata “imovinu” stvari i prava koja je stekao nosilac javne funkcije, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bliskog srodnika, odnosno lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem javne funkcije.

Ibrahim Hadžibajrić je kao nosilac izvršne funkcije, izabrani načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, prema odredbama navedenog Zakona bio dužan prijaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sredstva deponovana na računima kao imovinu.

Imajući u vidu da je 01.08.2022. godine i 20.02.2023. godine podnio Obrasce prijave imovine Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, u kojima je propustio navesti značajne iznose deponovanih sredstava na više bankovnih računa, protiv istog je podnesen Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu "Davanje lažnih podataka o imovini i prihodima“.