sa sjednice vijeća

Grad Sarajevo odlučio dići kredit kako bi pomogao rekonstrukciju stadiona Koševo

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast akademiku Abdulahu Sidranu.

Rad sjednice Gradskog vijeća započeo je razmatranjem i usvajanjem nove Odluke o načinu korištenja, održavanja i čuvanja uređenih vodotoka na području Grada Sarajeva.

Naime, Gradu Sarajevu je Zakonom o vodama FBiH, odnosno Zakonom o vodama Kantona Sarajevo, prenesena nadležnost nad upravljanjem uređenim vodotocima, odnosno obaveza zaštite, održavanja i čuvanja zaštitnih vodnih objekata i uređenih korita koje su ovim propisima dati u vlasništvo Grada.

Također, kantonalnim propisom definisana je obaveza Gradskog vijeća da donese odluku o načinu korištenja i druga pitanja od značaja za održavanje i čuvanje zaštitnih vodnih objekata.
Ovim propisom, Grad Sarajevo ulazi u proces jasnijeg uređenja i razgraničenja nadležnosti u ovoj oblasti, te stvaranja organizacionih i drugih uslova za njegovu punu primjenu.

Provođenje ove Odluke ima za cilj i olakšati nastavak realizacije projekta „Čista rijeka Miljacka“, u saradnji s drugim nadležnim subjektima.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja, s ciljem da i Grad Sarajevo da finansijsku podršku izradi glavnog projekta rekonstrukcije Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu.

U 2023. godini, Gradsko vijeće je razmatralo značajno veći broj tema od programiranih, a prateći realizaciju gradskih projekata, aktuelnu situaciju, te izvršavajući novonastale obaveze kroz primjenu zakonskih i drugih propisa.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i drugi izvještajni akti. Tako su gradski vijećnici usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.12.2023. godine, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo za 2023. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2023. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, za period 01.01.-31.12.2023. godine.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2023. godinu, te Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2023. godini.

Primljene su k znaju Informacija o realizaciji Projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” za 2023. godinu, te Informacija o realizaciji Javnog dočeka Nove 2024. godine.

Na kraju sjednice upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, nakon široke diskusije, jednoglasno, usvojili Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Podsjećamo, Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj u decembru 2023. godine, u iznosu od 20.660.500 KM . Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu su razmatrane, budući da je evidentirano bitno povećanje prihodovne strane, u iznosu od oko 11 miliona KM, a što je bio razlog za predlaganje ovog rebalansa. Povećenje se odnosi na više ostvarene prihode nad rashodima u 2023. godini, na unos neutrošnih namjenskih sredstava kredita Razvojne banke, kao i na unos određenih namjenskih grantova drugih nivoa vlasti.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini za 2024. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u sportu kojom je stvorena mogućnost da se, u slučaju više raspoloživih sredstava, može ponoviti javni poziv.