Studirao 10 godina

Kandidat za novog rektora UNSA: Inspekcija provjeravala Tarika Zaimovića zbog sticanja diplome i neispunjavanja uslova za asistenta

Kantonalna inspekcija je dva puta postupala vezano za Tarika Zaimovića, kandidata za rektora UNSA

Univerzitet u Sarajevu ove godine bira novog rektora jer ističe drugi mandat aktuelnom rektoru Rifatu Škrijelju.

Nema sumnje da mnogi žele da predsjedavaju najvišim stručnim i akademskim tijelom Univerziteta odgovornim za odlučivanje o svim akademskim pitanjima.

Raport je već pisao kako se među potencijalnim kandidatima spominju aktuelni prorektor za finansije na UNSA-i Tarik Zaimović, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Muhamed Brka, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Arzija Pašalić, te Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka.

Na UNSA je 'predizborna' kampanja uveliko počela, a ovo je period kada se procjenjuje kvalitet kandidata za rektorsku stolicu.

Kako smo objavili ranije, Muhamed Brka je, kada je iskazao volju za poziciju rektora UNSA, dobio anonimnu prijavu zbog zloupotrebe službenih putovanja, a sada je je jedan kandidat upitan.

Naime, Kantonalna inspekcija je dva puta postupala vezano za Tarika Zaimovića, aktuelnog prorektora za finansije na UNSA-i a koji se pominje kao kandidat za rektora. Prvi put 28. marta, a zatim ponovo 30. maja.

Predmet inspekcijskog nadzora od 28. marta su okolnosti prema kojima Zaimović nije ispunjavao uslove da bude izabran u stručno zvanje asistenta jer nije imao prosjek ocjena od minimun 8,0 te da nije ispunjavao ni ostale kriterije za izbor u predmetno zvanje.

Naime, uvidom u Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga i izvještaja o izboru saradnika po raspisanom konkursu koji je objavljen 04.10.2000.godine za oblast Informatika od 25.10.2000.godine, inspektor je utvrdio da su se na raspisani konkurs prijavila dva kandidata i to: Kemal Kačapor, dipl.el.ing i Tarik Zaimović, dipl.ec.

Nadalje, uvidom u predmetni Izvještaj Komisije inspektor je utvrdio da je Komisija konstatovala da prijavljeni kandidati ne ispunjavaju uslov vezan za ostvarenu prosječnu ocjenu tokom studija jer Kemal Kačapor ima 7,82, a Tarik Zaimović 7,6, pozivajući se na član 83. Pravila Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kojim se precizira da "za asistenta može biti izabrano lice koje je završilo ekonomski fakultet, a za nematične predmete drugi odgovarajući fakultet i koji ima prosjek najmanje 8.5".

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja je održana 01.12.2000.godine, pod tačkom 3.11 Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakulteta nije prihvatilo Izvještaj i prijedlog Komisije da se izaberu kandidati u zvanje asistenta Kačapor Kemal i Tarik Zaimović-puno radno vrijeme, s obzirom da kandidati ne ispunjavaju utvrđene uslove.

Inspekcijski nadzorom od 30. maja, iniciran je zbog okolnosti sticanja diplome I ciklusa Tarika Zaimovića.

Naime, Zaimović je 1991./1992. upisao I ciklus studija na Ekonomskom fakultetu, Odsjek Poslovna ekonomija, prvi put, a u toj godini je položio samo jedan ispit.

Naredne godine se nije upisao, a 1993./1994. je upisao obnovu prve godine.

Položeni ispiti 1. godine

1994./1995. upisuje drugu godinu studija, a 1995./1996. ponovo upisuje drugu godinu studija uz prijenos tri predmeta.

1996./1997. upisuje se ponovo u drugu godinu studija.

Ocjene iz 2. godine

1997./1998. upisuje uslovno treću godinu. Godinu kasnije, 1998./1999. upisuje obnovu treće godine.

Inspekcijski nadzor, ocjene iz 3. godine

1999./2000. upisuje uslovno četvrtu godinu studija.

U oktobru 2000. godine prijavio je Diplomski rad, a Diploma mu je izdata u februaru 2001. godine.

Iz ovoga je evidentno da je Zaimović studirao 10 godina. Prvu godinu I ciklusa je obnavljao, drugu godinu je studirao tri godine, dok je treću godinu također obnovio.