rodno zasnovano nasilje

Mioković traži oštrije kažnjavanje nasilja u porodici: U slučajevima femicida samo jednom je izrečena maksimalna kazna

Jučer je u Parlamentarnoj skupštini BiH održana Treća revizijska konferencija o odgovoru na rodno zasnovanu nasilje. Jedan od panelista bio je Dragan Mioković, predsjednik Komisije za sigurnost u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Prema njegovom mišljenju, zakonska rješenja koja tretiraju nasilje u porodici i prema ženama općenito su dobra ali da je problem u njihovoj implementaciji, pogotovo kad su u pitanju maksimalne kazne.

“Ne dozvoljavam sebi grešku komentarisanja bilo koje pojedinačne sudske presude, ali očekujem da će VSTV kao jedini državni organ ovlašten za monitoring rada i rezultata tog rada u oblasti pravosuđa, ubuduće više pažnje posvetiti analizama koje će ukazati na razloge da i do 80% od ukupnog broja izrečenih sudskih presuda inklinira zakonskom minimum”, rekao je Mioković.

Od 2015. do danas Mioković je rekao da su se dogodila 84 slučaja femicida. Pola njih je dobilo sudski epilog, a samo u jednom slučaju počiniocu je izrečena maksimalna kazna.

Istakao je da nije zadovoljan dinamikom usvajanja zakonskih rješenja na federalnom nivou:

“Nemam problem da izrazim određenu rezervu u odnosu na dinamiku postupanja resornog ministarstva, kada se pomenu Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku, kao i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji su s obzirom na nivo pripremljenosti u kojem su dostavljeni ministarstvu na usaglašavanje, a posebno njihov značaj u kontekstu evidentnog usložnjavanja stanja u oblasti nasilja prema ženama koje u posljednjih godinu dana, nedopustivo često, eskalira u najbrutalnija ubistva, odavno morali biti na poslaničkim klupama – a nisu.”

Međutim, naglasio je da će na sljedećoj sjednici Predstavničkog doma biti usvajana Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2024. -2027., što smatra vrlo važnim dokumentom koji će uticati na smanjenje broja slučajeva nasilja u porodici.

Također, u pregovorima o pristupanju EU vidi veliku šansu: “Otvaranje pristupnih pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, vidim kao kolosalnu šansu za napredak i u oblasti borbe protiv nasilja. Uvjeren sam da ćemo kroz ispunjavanje prioriteta iz oblasti Vladavine prava i Osnovnih prava, našu legislativu približiti evropskim standardima, a servis koji pokriva problematiku prevencije i borbe protiv nasilja, kako u kontekstu opremljenosti, obučenosti i finansijske samoodrživosti, tako i međusobne uvezanosti i sinhronizacije u djelovanju, značajno poboljšati.”

Mioković je govorio i o značaju većeg broja žena u sigurnosnom sektoru te da je 8. maja kao predsjednik Komisije za sigurnost Predstavničkog doma, potpisao Memorandum o razumijevanju o potrebi snažnije primjene UN Rezolucije 1325 i ZoRS BiH, te osiguranja većeg učešća žena u različitim sferama sektora sigurnosti u BiH.

“Sektor sigurnosti koji je rodno uravnotežen i raznolik, lakše i bolje zadovoljava potrebe zajednice”, rekao je Mioković.