mora u vojkoviće

Otkrivamo zašto je Sud BiH ocijenio da je Fadil Novalić nedostojan za bilo kakav oblik pomilovanja

U kontekstu pandemije, zloupotreba sredstava za nabavku respiratora mogla je imati direktno štetne posljedice na zdravlje i živote ljudi
Fadil Novalić, Osmorka, Vlada FBiH,

Fadil Novalić, na četiri godine zatvora osuđeni bivši premijer FBiH do kraja sedmice mora se javiti na izdržavanje kazne u Državni zatvor u Vojkovićima. U međuvremenu, kompletirana je njegova molba za pomilovanjem koju je putem Ministarstva pravde uputio Predsjedništvu BiH i o kojoj će se kolektivni šef države tek zvanično očitovati. Raport je u posjedu negativnog Mišljenja Suda BiH u kojem je na više od 20 stranica Sud pojasnio zbog čega smatra da Novalić, osuđen zbog nezakonite nabavke respiratora 2020. godine, nije dostajan za bilo kakav propisani oblik pomilovanja kao akt milosti državnih organa Bosne i Hercegovine.

Prije svega, Sud je naglasio da svaki osuđenik koji traži pomilovanje mora ispoštovati osnovni zakonski uvjet, a to je da u svojoj molbi da "izjavu da će osuđeno lice poštovati pravni poredak Bosne i Hercegovine", a Novalić taj uvjet nije ispoštovao.

Novalić ne prihvata pravni poredak BiH

Naime, Sud je utvrdio da je nakon donošenja prvostepene presude i njenog potvrđivanja u drugostepenom postupku osuđeni Fadil Novalić u kontinuitetu javno izražavao nepoštivanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine i njenog pravosudnog sistema.

"Jer je u više prilika javno, putem printanih i elektronskih bh. medija, te javnim nastupima, kao i u TV emisijama bh. TV kuća, javno vrijeđao i klevetao sudije Suda Bosne i Hercegovine i tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine tvrdnjama da je osuđen u navodno politički montiranom sudskom postupku navodnom korumpiranošću postupajućih sudija Suda BiH i tužitelja Tužilaštva BiH, dakle ne prihvatajući pravni poredak Bosne i Hercegovine i njeno državno pravosuđe“, stoji u obrazloženju Mišljenja Suda BIH.

Sud je dalje naveo da bi pomilovanje Novalića, osuđenog zbog zloupotrebe povjerenog mu javnog novca u toku javnih nabavki za potrebe spašavanja života građana Federacije BiH tokom pandemije koronavirusa, moglo potkopati povjerenje bh. javnosti u pravosudni sistem i percepciju pravednosti i jednakosti pred zakonom.

"Stroge kazne za korupciju služe kao odvraćanje za druge potencijalne počinitelje. Pomilovanje osuđenog Novalić Fadila bi moglo poslati poruku da su visoki položaji zaštićeni od ozbiljnih posljedica, što bi moglo poticati dodatne koruptivne aktivnosti. U slučajevima korupcije, kao u ovom dokazanom slučaju, cijelo federalno i bh. društvo i građani mogu biti smatrani žrtvom, posebno u situaciji poput pandemije kada su resursi ograničeni i svaka zloupotreba može imati ozbiljne posljedice na javno zdravlje i sigurnost. Pomilovanje Novalić Fadila moglo bi biti doživljeno kao nepravda prema svim građanima, posebno žrtvama ove pandemije", navodi se u Mišljenju Suda BiH.

Pomilovanjem osuđenog bivšeg entitetskog premijera za zloupotrebu položaja, ocijenio je Sud BIH, bila bi poslana poruka da takvo ponašanje može biti prihvatljivo ili da ima manje ozbiljne posljedice.

"Korupcija u javnoj nabavci, posebno tokom kriznih situacija kao što je pandemija, direktno šteti javnim finansijama i resursima. Nepomilovanjem Novalić Fadila šalje se jasna poruka o važnosti zaštite javnih sredstava od zloupotrebe. Pomilovanje Fadila Novalića u ovakvim slučajevima može biti shvaćeno kao relativizacija etičkih standarda koji se od njih očekuju. Nepomilovanje osuđenih visokih dužnosnika, posebno osuđenog Novalić Fadila šalje jasnu poruku da je pravosudni sistem nepristran i da niko nije iznad zakona, pa tako i bivši entitetski premijer, bez obzira na položaj ili utjecaj", naveo je Sud BiH.

Iznevjerio povjerenje i građana i sistema

Sud BiH je dalje naveo i da javno mišljenje često negativno gleda na pomilovanje visokorangiranih osoba osuđenih za korupciju, percipirajući to kao nepravdu i znak sistemskih nedostataka.

"U kontekstu pandemije, zloupotreba sredstava za nabavku respiratora mogla je imati direktno štetne posljedice na zdravlje i živote ljudi. Pomilovanje osobe osuđene za ozbiljne korupcijske zločine, posebno osuđenog Novalića može se shvatiti kao podrivanje pravosudnog sistema i principa pravednosti. Korupcija visokih državnih službenika, posebno osuđenog Novalić Fadila kao visokog službenika, bivšeg entitetskog premijera, već ozbiljno narušava povjerenje javnosti u vladajuće strukture. Pomilovanjem takvih pojedinaca, vlasti bi dodatno erodirale javno povjerenje i poslale poruku da visoki položaj omogućava izbjegavanje odgovornosti. Takav potez može štetiti međunarodnom ugledu naše zemlje, s obzirom na to da međunarodna zajednica sve više cijeni transparentnost, odgovornost i borbu protiv korupcije. To bi moglo dovesti do smanjenja stranih investicija, kao i poteškoća u međunarodnim odnosima i suradnji.Zbog svih ovih razloga, pomilovanje, ne bi trebalo biti razmatrano kao opcija“, stoji, između ostalog, u Mišljenju Suda BiH.

Sud BiH dalje konstatirao i da je pandemija COVID-19 zahtijevala je i zahtjeva brzu, transparentnu i pravednu distribuciju medicinskih resursa.

"Zloupotreba ovih procesa štetila je ne samo tadašnjoj krizi, već i budućim naporima u upravljanju krizama. Od osuđenog Novalić Fadila, kao bivšeg premijera, očekivalo se predano i profesionalno postupanje u vršenju njegovih službenih dužnosti i odgovornosti, posebno tokom pandemije u toku javnih nabavki za potrebe spašavanja života građana Federacije BiH, što je osuđenik iznevjerio“, stoji u obrazloženju Mišljenja Suda BiH zbog čega je protiv pomilovanja Novalića.

Sud BiH je pojasnio i da je kod svih optuženih/osuđenih koji su oglašeni krivim u predmetu "Respiratori“ , od olakšavajućih okolnosti cijenio da su neosuđivani i da su porodični ljudi, dok drugih olakšavajućih okolnosti Sud nije našao.

Otežavajuće okolnosti za sve presuđene

S druge strane, Sud je kod svih optuženih/osuđenih našao više okolnosti koje je cijenio kao otežavajuće.

"Tako je prva okolnost koju je kod svih optuženih Sud cijenio kao otežavajuću, jeste činjenica da su krivična koruptivna djela zloupotrebe optuženi umišljajno preduzeli u postupku javnih nabavki i to za vrijeme pandemije, koristeći svoje službene položaje i ovlaštenja u svrhu izvlačenja dijela novca u korist III-optuženog Fikreta Hodžića, koji nije bio registrovan, niti osposobljen za uvoz medicinskih sredstava i opreme, a koji novac je bio namijenjen za nabavku medicinskih sredstava za spašavanje života i zaštitu zdravlja građana Federacije od opasne zaraze pandemijskih razmjera.“

Kao otežavajuću okolnost Sud je dalje cijenio štetu koja je preduzetim kriminalnim radnjama pričinjena građanima Federacije, koja se u većem dijelu ogledala u pogrešnoj nabavci medicinskih sredstava namijenjenih za spašavanje života i zaštitu zdravlja građana.

Ova šteta je materijalna u vidu većinski pogrešnog utroška 10.530.000,00 KM budžetskog novca koji je u užem smislu namijenjen za spašavanje života i zaštitu zdravlja građana, a u širem globalnoj borbi protiv pandemije, ali također i nematerijalna.

Sud je također utvrdio da se šteta ogledala i u činjenici da su većinski pogrešnom nabavkom ovih medicinskih respiratora građani, a posebno teži pacijenti, bili uskraćeni za adekvatne respiratore u toku pandemije, ali i vjerovatno životno ugroženi eventualnom neodgovarajućom primjenom nabavljenih neadekvatnih respiratora u jedinicama intenzivne njege ukoliko su se primjenjivali u dužem vremenskom periodu, kako su to zaključili vještaci optužbe.

"Nakon okončane pandemije šteta po građane Federacije i po zdravstveni sistem Federacije je i dalje prisutna zbog činjenice da se ovi medicinski respiratori i dalje ne mogu koristiti u jedinicama intenzivne njege, kako je to već ranije objašnjeno u prethodnim odsjecima“, navodi se u obrazloženju.

S obzirom na to da su tokom suđenja prezentirani dokazi o namjeri da Fikret Hodžić preko Vlade FBiH nabavi još 200 respiratora ACM812 A, Sud je to kao otežavajuću okolnost pripisao samo Hodžiću.

"Sud nije mogao kao zajedničku otežavajući okolnost na strani svih optuženih cijeniti i namjeru, upornost da se na isti nezakonit način tokom pandemije nastavi zloupotrebama položaja i ovlaštenja nabavka drugih medicinskih sredstava i opreme, jer je bilo planirano da se pored nabavljenih 100 respiratora u vrijednosti od 10.530.000,00 KM, i nerealizirane nabavke zaštitne opreme u visini od 2,9 miliona KM, nabavi još 200 medicinskih respiratora na nezakonit način, kako je to urađeno sa nabavkom prvih 100 medicinskih respiratora, čime bi se u cjelosti utrošila planirana, u to vrijeme, budžetska federalna sredstva namijenjena za nabavku medicinskih sredstava i opreme u borbi protiv pandemije preko odabranog i pogodovanog ponuđača III-optuženog Fikreta Hodžića i njegovog pravnog lica ''F.H. Srebrena malina'' , ove činjenice je Sud utvrdio da je dokazana samo kod III-optuženog Fikreta Hodžića te je cijenio samo kod ovog optuženog kao otežavajuću okolnost“, stoji u obrazloženju Suda BiH .

Za Novalića je pri donošenju presude otežavajuća okolnost bila „upornost u preduzimanju i broj počinjenih krivičnopravnih radnji zloupotrebe položaja i ovlaštenja".

Sud je naveo i da je pomilovanje osuđenih lica složeno pravno i moralno pitanje koje zahtjeva pažljivo razmatranje svakog pojedinačnog slučaja.

„S jedne strane, pomilovanje može služiti kao sredstvo za ispravljanje eventualno počinjenih pravosudnih grešaka, ublažavanje pretjerano strogih kazni ili kao gest humanosti prema osuđenicima koji su pokazali istinsko kajanje i poboljšanje. S druge strane, nekritička primjena pomilovanja može potkopati pravni sistem, umanjiti odvraćajući efekt kazni i naštetiti pravdi za žrtve zločina.

Novalić nije izrazio kajanje i ne prihvata odgovornost

Sud BiH je ocijenio i da Novalić ne treba dobiti pomilovanje jer se ne kaje za počinjeno krivično djelo i da izrečena kazna zatvora nije uticala na njega, te da nastavlja potkopavati povjerenje građana u bh. pravosuđe i principe vladavine prava.

"Kada se visoki službenici koji su počinili korupciju, poput osuđenog bivšeg premijera Novalića, ne suoče s punim posljedicama svojih djela, to potkopava temeljne vrijednosti pravednosti i odgovornosti. Kazne služe ne samo kao osuda određenog ponašanja nego i kao prilika za osuđene da preuzmu odgovornost za svoje postupke Osuđeni Novalić je bio jedan od glavnih izvršilaca krivičnog djela, ključni saizvršilac. Osuđenici nisu vratili nelegalno stečena sredstva (osuđeni Hodžić i njegovo pravno lice). Pomilovanje bivšeg premijera Novalića osuđenog za korupciju moglo bi poslati izrazito štetan signal kako unutar, tako i izvan zemlje. To bi moglo biti tumačeno kao dokaz da je korupcija duboko ukorijenjena u političkom sistemu, te da se visoki dužnosnici mogu izvući s ozbiljnih optužbi", naveo je Sud BIH.

Sud BiH je konstatirao i da osuđeni Novalić nije aktivno sarađivao s istražiteljima ili tužilaštvom, nije otkrio ključne informacije koje pomažu u razotkrivanju ili procesuiranju drugih korupcijskih aktivnosti.

"U kontekstu bivšeg premijera Novalića stoga, argumenti protiv pomilovanja ne samo da ostaju relevantni, nego postaju još uvjerljiviji i imperativniji, s obzirom na potrebu za očuvanjem temeljnih načela pravde, odgovornosti, i povjerenja javnosti

Sud Bosne i Hercegovine ne osporava, niti umanjuje pravo osuđenog Novalić Fadila da koristi sve propisane pravne lijekove koji mu stoje na raspolaganju u zaštiti svojih prava i interesa, te shvata da osuđenik može izrečene presude doživljavati na svakakve subjektivne načine ne slagajući se sa izrečenim, međutim, Sud smatra da u pravnoj državi koja se temelji na vladavini prava i demokratskim načelima, osuđenik nema pravo ni pozitivno, niti moralno, pa tako niti osuđenik Novalić Fadil, da osporava izrečene pravosnažne sudske odluke na način da opravdava sebe predstavljajući se kao žrtva navodno politički montirane optužnice i navodno politički montiranog sudskog postupka, tvrdeći da je navodna žrtva korumpiranih tužilaca koji su ga optužili i kao navodna žrtva neprofesionalnih, pristranih i korumpiranih sudija koji su mu nezakonito presudili u dva sudska stepena“, zaključuje Sud BiH u Mišljenju koje će se uskoro naći pred Predsjedništvom BiH uz Novalićevu molbu za pomilovanjem.