imena, imena

Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila niz kadrovskih rješenja.

Evo ih:

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se Vinko Božić postavlja se na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu na period od četiri godine.

Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuje Tomislav Leko. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se dosadašnji zamjenik direktora ove agencija razrješava dužnosti zbog isteka mandata.
Data je i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Željka Batinovića, Dženana Skelića, Nedima Šečića i Fehima Velića za članovove Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na mandatni period od četiri godine.

Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, radi okončanja konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava dana su opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d Sarajevo), Esma Jahić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Zineta Mujaković (Una d.o.o. Bihać) i Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar).