nova imenovanja

Potvrđena uprava Elektroprivrede BiH. Ovo su ostala kadrovska rješenja Vlade FBiH

Elektroprivreda BiH, izvještaj Sarajevske berze

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, na period do četiri godine, u sastavu Sedad Avdić, Samir Čorbo, Ela Halilhodžić, Alma Ustavdić, Faruk Hadžić, Zoran Marijanović i Hasan Hasić.

Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog dioničkog društva, radi okončanja konkursne procedure.

Istek mandata

Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseca u sastavu Denis Lasić za v.d. direktora, Kristijan Milas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Asmir Dževlan za v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje, Mirko Rogić za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje, Mirnesa Agić za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravneposlove.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave, radi isteka mandata.

Data je i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje Amela Kosovca, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Edina Hamzića, Damira Kurjakovića i Eldara Aganovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodna saglasnost

Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Vlada Federacije dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine i to Sanela Buljubašića za generalnog direktora, Fahrudina Tanovića za izvršnog direktora za proizvodnju, Amre Ohranović za izvršnog direktora za pravne poslove i ljudske resurse, Haruna Gadže za izvršnog direktora za kapitalne investicije, Ediseja Sjerotanovića za izvršnog direktora za distribuciju, Nevada Ikanovića za izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, te Sanele Jurišić za izvršnog direktora za ekonomske poslove.

Danas je doneseno i Rješenje kojim se privremeno imenuje Upravni odbora Fondacije za sport u sastavu Adnan Džindo za predsjednika, te Damir Šapina i Jasenko Elezović za članove.

Privremeni Upravni odbor imenuju se na period najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbor Fondacije za sport u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar danas je opunomoćen Jadranko Puljić.