kraj jedne ere

Pročitajte odluku o smjeni Sebije Izetbegović: Nema diplome, nema status profesora, nema zakonsko uporište…Nizašta

Ljekarska komora KS Sebije Izetbegović, KCUS,

Upravni odbor KCUS-a smijenio je večeras Sebiju Izetbegović sa pozicije direktora ove zdravstvene ustanove.

Kao v.d. direktora imenovan je dr. Alen Pilav.

Raport je u posjedu odluke Upravnog odbora u kojoj je obrazložena smjena.

"Razrješava se dužnosti Generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dr. Sebija Izetbegović, prije isteka roka na koji je imenovana tj. prije 09.01.2024. godine, zbog razloga propisanog posebnim propisom odnosno zbog gubitka statusa nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta", navodi se u odluci.

Dalje se ističe da Izetbegovoć sad ima rok od tri dana da preda sve novom direktoru.

"Dr. Sebija Izetbegović će nakon prijema ove odluke u roku od tri (3) dana izvršiti primopredaju predmeta i dokumentacije, koji se smatraju službenim, vršiocu dužnosti generalnog direktora KCUS-a koji će biti imenovan posebnom odlukom PUO UKCS-a. U slučaju nepostupanja po ovoj odluci popis i sačinjavanje zapisnika o preuzimanju predmeta i dokumentacije će izvršiti komisija koju će u tom slučaju formirati vršilac dužnosti generalnog direktora KCUS-a imenovan posebnom odlukom", ističe se.

U nastavku se navode opstrukcije koje je Izetbegović provodila prilikom preuzimanja pošte odnosno odluke UO KCUS-a, o čemu je Raport već pisao.

UO u odluci dalje navode kako su zatražili i stav Univerziteta u Sarajevu koji joj je prethodno oduzeo zvanja profesora, ali i od Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija na kojima je bila zaposlena.

"Dana 19.10.2023. godine zahtjevom br. 05/23, PUO KCUS je od Medicinskog fakulteta Sarajevo zatražio informaciju o radno-pravnom statusu dr. Sebije Izetbegović a pomenuti fakultet je dana 24.10.2023. godine svojim pismom broj 01-3-8946/23 dostavio informaciju da je dr. Sebiji Izetbegović dana 05.06.2023. godine, osnovom rješenja br. 01-3-2673/23 od 24.04.2023. godine, prestao radni odnos. Dana 19.10.2023. godine zahtjevom br. 05-1/23, PUO UKCS je od Fakulteta zdravstvenih studija zatražio informaciju o radno-pravnom statusu dr. Sebije Izetbegović a pomenuti fakultet je svojim dopisom br. 02-1-2532-1/23 od 20.10.2023. godine dostavio informaciju da Odlukom Vijeća fakulteta broj 04-1-885/23 od 07.04.2023. godine dr. Sebija Izetbegović razriješena obaveze odgovornog nastavnika na predmetima prvog ciklusa studije odnosno da je prestao njen angažman u nastavi tog fakulteta", naveli su.

Dalje kažu ovo:

"Citiranim zakonskim i statutarnim odredbama su propisani opšti i posebni uslovi za imenovanje generalnog direktora, te analizom istih jasno proizilazi da za generalnog direktora može biti izabrana osoba koja, pored ostalih uslova, ima status nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta. Nadalje, ciljnim tumačenjem citiranih zakonskih i statutarnih normi proizašao je pravni zaključak da izostanak pomenutog uslova dovodi do prestanka mandata generalnog direktora. Ovakav zaključak, kao argument, osnovan je zbog činjenice da izričita statutarna norma člana 44. stav 1. alineja 3) Statuta UKCS, obavezuje na ispunjenje pomenutog uslova iz čega se zaključuje da postoji prešutna kvalifikacija neispunjavanja te obaveze. To znači da je takav zaključak zapravo dokaz pribavljen iz suprotne pretpostavke (argumentum a contrario") citiranih zakonskih i statutarnih normi, te je kao takav ispravan jer niti jedna zakonska ili statutarna odredba ne dokazuje da je takav zaključak nepravilan.

Iz pribavljenih dokaza tj. dopisa Univerziteta u Sarajevu broj 0101-10930-1/23 od 01.11.2023. godine i odluke br. 01-7-25/23 od 29.03.2023. godine, dopisa Medicinskog fakulteta Sarajevo broj 01-3-8946/23 od 24.10.2023. godine, te dopisa Fakulteta zdravstvenih studija br. 02-1-2532-1/23 od 20.10.2023. godine, a u okolnostima nepostojanja drugih dokaza koji bi osporili prednje zaključke, utvrđeno je da dr. Sebija izetbegović nema status nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta.

Eliminatorno svojstvo ovog uslova kod imenovanja je, u slučaju naknadnog izostanka ovog uslova, istovremeno i eliminatoran uslov za nastavak mandata u smislu člana 69. 2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja određuje razloge za razrješenje prije isteka mandata.

Stoga, PUO KCUS je zauzeo stav da ukoliko osobi koja već obavlja mandat generalnog direktora KCUS a koja je u trenutku imenovanja ispunjavala opisani uslov, prestane status odnosno koja nema status nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta, a koji status je prestao odlukom nadležnog organa, ne može nastaviti obavljati mandat generalnog direktora KCUS-a, te je iz tog razloga bilo potrebno donijeti odluku o razrješenju", navodi se u odluci.

Oni su osporili i stav Izetbegović da je UO nezakonit kao i da je potrebna odluka ministra zdravstva.

"U odnosu na dostavljeno izjašnjenje PUO UKCS-a dana donosi Odluku o odbijanju izjašnjenja dr. Sebije Izetbegović od 21.11.2023. godine (primljeno 23.11.2023. godine) kao neosnovanog (Odluka PUO od 27.11.2023. godine). PUO UKCS-a isto cijeni kao u nastavku:

u odnosu na dio izjašnjenja koji se odnosi na (ne)zakonitost imenovanja privremenog Upravnog odbora KCUS ukazujemo na činjenicu da zakonitost imenovanja privremenog Upravnog odbora KCUS nije predmet ovog postupka i isto se može preispitivati odgovarajućim pravnim sredstvima protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1423/2023 od 04.10.2023. godine, kojim je imenovan privremeni Upravni odbor UKCS-a. Stoga, ovaj dio izjašnjenja nije relevantan za odlučivanje u vezi sa navodima Odluke o pokretanju postupka razrješenja generalne direktorice, te ne može uticati na drugačije rješavanje ove stvari. Navedeno zbog činjenice da je pomenuto rješenje Vlade FBiH doneseno na sjednici vlade, potpisano od strane ovlaštene osobe tj. od strane premijera Vlade FBiH i stupilo je na snagu danom donošenja tj. 04.10.2023. godine, pa kao takvo i proizvodi posljedice;

u odnosu na dio izjašnjenja kojim se ukazuje na potrebu pribavljanja prethodne saglasnosti federalnog ministra zdravstva prije donošenja Odluke o pokretanju postupka razrješenja, ukazujemo na odredbu člana 66. stav 3Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja glasi:

'Direktora zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, odnosno suosnivač Federacija imenuje upravni odbor zdravstvene ustanove, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra.', navodi se.