Vijeće ministara

Provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast: Prioriteti 10 mjera i 30 aktivnosti

Na sjednici je zaduženo Ministarstvo pravde da pokrene aktivnosti na izradi Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za provedbu Inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" za period 2024 - 2026. godine.

Prethodno je usvojeno Izvješće o provedbi Akcionog plana Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" za period 2022 - 2024. godine kojim su predstavljeni rezultati provođenja preuzetih obaveza.

Ovo je drugi Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koji je rezultat zajedničkih napora organizacija civilnog društva i organa javne uprave u procesu definiranja prioritetnih područja i kreiranja mjera za unapređenje otvorenosti organa javne uprave prema građanima.

Kao glavna prioritetna područja na koja je usmjereno 10 mjera i 30 aktivnosti Akcionog plana istaknuti su: otvoreni podaci; javne nabavke, antikorupcija, budžetska transparentnost, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva u kontekstu povećanja transparentnosti, borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te slobodan pristup informacijama.

Prema izvještaju, većina preuzetih obaveza se realizira ili je u završnoj fazi realizacije, uprkos činjenici da je ovaj Akcioni plan usvojen 10. 11. 2022. godine s rokom provedbe do 31. 8. 2024. godine.