na pisanje Raporta

Reakcija advokata Ibre Bešlije

Nakon što je Raport objavio članak naslova "Osmicin pulen koji se u Skyju dovodi u vezu s krimosima pojavljuje se kao svjedok na ročištu. Ko je Ibro Bešlija?", javio se advokat Ibre Bešlije, Alen Nakić.

On je u ime Bešlije uputio reakciju na naš članak koju prenosimo u cijelosti:

Prije svega u navedenom tekstu objavili ste da je mom mandantu oduzeta dozvola za pristup tajnim podacima, a što je apsolutna neistina, a koja je iznesena sa ciljem difamacije mog mandanta, te narušavanja njegovog svakovrsnog kredibiliteta, a posebice kredibiliteta koji se tiče njegovog policijskog rada.

Naime, neistinite činjenice i informacije kojima dovodite u pitanje kredibilitet mog mandanta, povezujući ga sa licima osumnjičenom u krivičnim predmetima zasnovanim na podacima pribavljenim iz "Sky" i "Anome" aplikacija bili su predmetom postupka proširenog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, a u kojem postupku je nepobitno utvrđeno da na stani mog mandanta apsolutno ne postoji nijedna od sigurnosnih smetnji koje imaju u vidu odredbe člana 59. citiranog Zakona, a posebice ne one koje bi bile zasnovane na neovlaštenim kontaktima sa licima koja se sumnjiče da su članovi organizacija za organizirani kriminal, pa je nakon što je u tom postupku utvrđena potpuna lojalnost gospodina Bešlije, u skladu sa aktima OSA/OBA BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, od strane Federalne uprave policije gospodinu Bešliji izdato rješenje kojim mu se dozvoljava pristup tajnim podacima u skladu sa činom i funkcijom koju ima u Federalnoj upravi policije. Pojašnjenja radi, to rješenje donio je i potpisao gospodin Munjić Vahidin, za kojeg netačno navodite da je sankcionirao gospodina Bešliju.

Pravilnog informiranja javnosti radi, gospodin Munjić, osim mogućnosti izricanja sankcija za lakše povrede službene dužnosti, a poslutno nema mogućnost sankcioniranja policijskih službenika za teže povrede službene dužnosti o kakvim Vi naistinito informirate javnost u tekstu na koji se referiram. Dakle, provjerama izvršenim od strane OSA/OBA BiH nesumnjivo je dokazano da na strani gospodina Bešlije nije bilo apsolutno nikakvih nezakonitih kontakata sa licima koja se sumnjiče da su članovi zločinačkih organizacija, tako da i ono što prenosite da potiče sa "Sky aplikacije" ne predstavlja relevanciju i predstavlja apsolutno neistinite činjenice koje nemaju nikakvu relevanciju glede časti i ugleda, a posebiec ne kredibiliteta mog mandanta.

Međutim, ono što je tačno jeste činjenica da je protiv gospodina Bešlije, bio nezakonito generiran jedan disciplinski postupak zbog činjenice da je bio potpisnik službenog izvještaja protiv jednog od policijskih službenika kojeg ima u vidu i predmet koji se kod Tužilaštva BiH vodi pod kodnim nazivom "Black Tie2", a koji je, obzirom da je bio potpuna konstrukcija i kako bi neki rekli "pakovanje", okončan na način da je isti u tom disciplinskom postupku pravomoćno oslobođen od optužbi.

U tom smislu, a kada je u pitanju odnos gospodina Munjića spram mog mandanta jeste činjenica da "neistinito", pri čemu Vam je očigledno izvor saznanja sam gospodin Munjić, iznosite da je isti sankcionirao gospodina Bešliju i premjestio ga na radno mjesto u Tuzlu. Pravilnog informiranja javnosti moramo Vas informirati da je raspored gospodina Bešlije u Tuzlu posljedica procedure činovanja, započete još 2015. godine, istina doduše nezakonito provedene (povodom čega se vodi sudski spor), ali istovremeno Vam dugujem jednu veliku zahvalnost što ste prenijeli da je taj premještaj sankcioniranje, obzirom da u sudskom postupku koji gospodin Bešlija vodi protiv Federalne uprave policije, upravo i dokazujemo da je to rješenje o premještaju u Tuzlu posljedica jednog nezakonitog sankcioniranja gospodina Bešlije, uz grubo kršenje Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH.

Obzirom da imate saznanja koja to dokazuju i da ste ih javno objavili, biti ćemo slobodni da autora teksta pozovemo za svjedoka u tom postupku, obzirom da držite da Vam je izvor vjerodostojan pa će Vam i Sud vjerovati.

Osim toga, a da se ne radi ni o kakvom revanšizmu gospodina Bešlije, nego upravo suprotno gospodina Munjića prema njemu, zorno svjedoči činjenica da je gospodin Munjić pokrenuo parnični postupak protiv gospodina Bešlije, zbog navodne klevete tj. izjave date u sudskom postupku.

Osim toga, a kada su u pitanju navodi da je moj mandant navodni pulen Osmana Mehmedagić Osmice, te navodno njegov operativac, pored činjenice da se radi o jednoj potpunoj besmislici, koja bi podrazumijevala postojanje paraobavještajnog sustava, takve Vaše navodi opovrgavaju ranije pomenuti zaključci i isprave iz postupka sigurnosnog provjeravanja na koji smo Vas prethodno uputili.