borba protiv korupcije

U bh. nevladinom sektoru nedovoljno je svijesti o problemu pranja novca

U Brčkom je danas u organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine održan jednodnevni trening unutar implementacije bh. politika vezanih za organizacije civilnog društva na temu "Stvarno vlasništvo“, borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti". Radionica je realizovana uz tehničku asistenciju projekta EU4CivilSociety Delegacije EU U BiH.

Predavanja se realizuju u sklopu mjere Drugog akcijskog plana za provedbu globalne inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast“ kojoj je BiH pristupila prije deset godina i koja predstavlja partnerstvo između vlada i organizacija civilnog društva širom svijeta. Ovo partnerstvo pokriva nekoliko oblasti kao što su borba protiv korupcije, inkluzija, transparentnost, otvorenost pravosuđa, zaštita okoliša i zdravlja te mnoge druge politike i područja.

"Pitanje 'Stvarnog vlasništva' jedno je od veoma važnih u kontekstu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a naročito je aktualno u kontekstu evrointegracijskog puta Bosne i Hercegovine", izjavila je šefica Odsjeka za pravnu pomoć civilnom društvo u ministarstvu pravde BiH Selma Džihanović-Grac.

Podizanje svijesti i upoznavanje civilnog drustva s ovom tematikom od iznimnog je značaja, s obzirom da je prema izvještajima Evropske komisije, FATF-a, MONEYVALL-a, kao i prema analizama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, nevladin sektor naročito izložen riziku ranjivosti od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Obaveze Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz evrointegracijskog puta odnose se, između ostalog i na uspostavljanje regist(a)ra stvarnih vlasnika.

Prema njenim riječima, u okviru organizacija civilnog društva, tj. nevladinog sektora, postoje nedovoljna svijest i znanje o ovom pitanju, kao i rizicima kojima nevladine organizacije mogu u tom kontekstu biti izlozene.

Današnja radionica za organizacije civilnog društva, koja se održava u Brčkom, okupila je više od 20 predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva, s ciljem njihovog upoznavanja s institutom stvarnog vlasništva i mogućim rizicima za organizacije civilnog društva u ovoj oblasti.

Ovo je druga radionica koja predstavlja realizaciju mjere Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine iz Drugog Akcijskog plana za provedbu Inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" (OGP). Inače, ova inicijativa predstavlja globalnu inicijativu koja je nastala 2011. godine kao rezultat stvaranja jedinstvenog partnerstva između čelnika vlada i predstavnika civilnog drustva, s ciljem promoviranja transparentnih, participativnih, inkluzivnih i odgovornih vlada i istog takvog upravljanja.

Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila Inicijativi 2014. godine čime se obavezala da će aktivno sudjelovati u područjima politika OGP-a kao sto su: inkluzija, borba protiv korupcije i integritet, digitalno upravljanje, građanski prostor, pravda, otvoreni parlamenti i sl. S tim u vezi, u toku je provedba Drugog Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast", u okviru kojeg je predviđena ova mjera.

Vođa projekta EU za civilno društvo Igor Stojanović kazao je da projekt "EU4 Civil Society“ pruža tehničku asistenciju Ministarstva pravde u realizaciji treninga i generalno asistiraju i ostalim nivoima vlasti u jačanju njihove saradnje s organizacijama civilnog društva.

Današnja radionica je u sklopu te podrške koju projekt pruža vladama na svim nivoima, doprinoseći između ostalog i realizaciji akcionog plana i drugih pravnih akata u vezi sprečavanja finansiranja terorizma i pranja novca.

Sljedeće sedmice radionice će se održati u Sarajevu i Mostaru te su ovom prilikom iz Ministarstva pravde BiH i projekta „EU4 Civil Society“ pozvali organizacije civilnog društva da se pridruže na predavanjima kako bi čuli korisne informacije vezano za njihovu odgovornost u primjeni relevantnog zakona.