Vlada Federacije BiH

Uredbom definirano upravljanje muljem sa postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Vlada Federacije BiH donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Uredbu o upravljanju muljem sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Uredbom se, između ostalog, određuju uslovi konačnog zbrinjavanja mulja i mogućnosti njegove upotrebe. Definišu se i ciljevi, te određuju mjere zaštite okoliša radi upravljanja muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Posebno se definiše "mulj“ koji se smatra otpadnim muljem i daje se definicija za "obrađeni mulj“. Nadalje se definišu tehnologije za tretman mulja i uslovi za verifikaciju tehnologija, kao i izlazni materijal (tretirani mulj) iz procesa tretmana. Definisane su i analize mulja na koje je proizvođač mulja obavezan, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Ovim propisom se, kako se navodi, definišu i uslovi za korištenje mulja za različite namjene, skladištenje mulja, lokacije odlaganja mulja. Uredba je temporalnog karaktera, do preciziranja, odnosno izmjena i dopuna zakonske materije u ovom dijelu.

Predlagač je u razlozima za donošenje Uredbe, između ostalog, naveo da otpadni mulj iz sve brojnijih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja neriješen ekološki i privredni problem, a koji je u Federaciji BiH kumulativno sve veći, jer se uprkos uređajima za prečišćavanje voda ne može smatrati da je problem u potpunosti riješen radi mulja koji nastaje procesom tretmana.

Istovremno se ukazuje na to da je mulj sirovina u energetskom i materijalnom smislu, te da ga kao takvog treba prepoznati i vrednovati. Kako u Federaciji BiH ne postoje spalionice otpada niti postrojenja za biološku obradu otpada, problem se mora riješiti na način da se mulj definiše kao otpad, navodi se u saopćenju.