Vijeće ministara BiH

Uvjet za EU: Nakon pet godina usvojena Strategija za borbu protiv korupcije

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je Strategiju za borbu protiv korupcije 2024-2028. godine i Akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. godine.

Ovo je veoma važan dokument, na koji se čekalo pet godina, jer posljednja Strategija je bila na snazi do 2019. godine i iako je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u više navrata slala te dokumente prema Vijeću ministara BiH, do danas nisu usvojeni.

Strategija je neodvojivi dio 14 ključnih prioriteta koje BiH mora ispuniti za članstvo u Evropskoj uniji.

Stoga je aktuelni saziv Vijeća ministara BiH u maju 20223. godine godine, zadužilo Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za pripremu i dostavljanje Vijeću ministara BiH na razmatranje i donošenje novog prijedloga Odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije za period 2024-2028. i Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2024- 2028.

"Donošenje strateških dokumenata, u vidu donošenja i usvajanja Strategije i Akcionog plana za provođenje Strategije u skladu je sa uvažavanjem 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti za članstvo u EU, uz naročito uvažavanje kriterija broj sedam "Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam". Bosna i Hercegovina se suočava sa široko rasprostranjenom korupcijom koja generira veliki broj negativnih efekata koji direktno utječu na integritet institucija i vladavinu prava, ekonomski prosperitet zemlje i razvoj ukupnog društva, što na koncu rezultira potpunim izostankom povjerenja građana u sistem vlasti i ostvarivanje njegove uloge zasnovane na zakonu.

Iako je dostigla određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije, još uvijek nije postignut napredak u pogledu efikasnog i proaktivnog krivičnog gonjenja počinilaca koruptivnih radnji koji prate pojedinačni iskoraci na polju prevencije korupcije.

Pristupanje Evropskoj uniji strateški je prioritet BiH, a borba protiv korupcije jedan je od ključnih izazova vladavine prava, kao i samoodrživog ekonomskog razvoja i kvalitete življenja svakog građanina u BiH.

Strategija za borbu protiv korupcije 2024-2028. odražava bezuslovnu opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranje sistemskih rješenja za efikasno suzbijanje korupcije", navodi se u dokumentu u koji je Raport imao uvid, te se dodaje da su doprinos u pripremi nacrta Strategije i Akcionog plana dali i predstavnici međunarodnih organizacija, te organizacije civilnog društva.

Koncepcija ovog strateškog dokumenta zasniva se na monitoringu i dosadašnjim praksama u provođenju Strategije i Akcionog plana, uz nastojanja da se dodatno unaprijedi strateški pristup u borbi protiv korupcije. Strategija također odražava najbolje međunarodne prakse i standarde, uključujući EU preporuke i standarde, kao i međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva relevantnih u borbi protiv korupcije.