bespovratna sredstva

Vlada FBiH daje poticaj od 200 hiljada KM za opstanak starih i tradicionalnih zanata, raspisat će javni konkurs

Odlukama je utvrđeno da se Projekt 'Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata' provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa

Vlada Federacije BiH donijela je jučer, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dvije odluke kojima se izdvaja ukupno 200 hiljada KM iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta 'Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata'.

Kako je saopćeno, sredstva će biti dodijeljena korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva, u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukama, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Odlukama je utvrđeno da se Projekt 'Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata' provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti i to sufinansiranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uslova rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su namjena ulaganja, vrsta djelatnosti, izvori - način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), te poticaji Ministarstva u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su obrtnici koji obavljaju tradicionalni i stari zanat na osnovu rješenja o registraciji koje je donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo i koje je usaglašeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, čija djelatnost se nalazi na popisu tradicionalnih i starih zanata i istu obavljaju u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata. Također, potrebno je da obrtnici imaju sjedište na području Federacije BiH, da su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te da imaju najmanje jednog zaposlenog.

Za raspodjelu tih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na internet stranici Ministarstva i u dnevnim novinama.