pale odluke

Vlada FBiH: Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH 800 hiljada KM

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u ponedjeljak Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih ovom federalnom ministarstvu u budžetu FBiH za ovu godinu „Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i osiguranje tekuće likvidnosti“, u iznosu od 800.000 KM.

Također, Vlada je donijela i Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli ovih grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Agencije za privatizaciju u FBiH, navodi se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije, a za realizaciju Odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Agencija za privatizaciju u FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je navedeno u Programu, odluka o dodjeli sredstava je rezultat nastojanja Vlade za pronalaženje pomoći Agenciji za privatizaciju u FBiH za nastavak rada ove agencije. Sredstva će biti alocirana na račun Agencije nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli grant sredstava, a kojim će biti precizno definirana prava i obaveze potpisnika ugovora.

S ciljem kontrole utroška sredstava, Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije će formirati komisiju za kontrolu namjenskog utroška sredstava. Korisnik je dužan dostaviti svu potrebnu dokumentaciju s ciljem pravdanja namjenskog utroška sredstava, u skladu sa Programom i potpisanim ugovorom. Obje današnje odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.