Vijesti

Ovo je trenutno stanje usljed obilnih padavina na području FBiH: FUCZ objavio detaljan izvještaj

Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) objavila je redovni izvještaj o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.

Na području Kantona Sarajevo, uslijed kišnih padavina na teritoriji općine Ilidža došlo je do porasta vodostaja svih rijeka i potoka. Stanje nije alarmantno jer su vodotoci u koritima i nije došlo do izlijevanja. Ekipe civilne zaštite prate stanje na terenu.

Nakon obilnih kišnih padavina u proteklih nekoliko dana, situacija sa poplavama na području Tuzlanskog kantona je zadovoljavajuća. Nema prijavljenim poplavljenih stambenih niti drugih infrastrukturnih objekata. Sve saobraćajnice su prohodne.

Vodostaji na Tuzlanskom kantonu: Karanovac 203 (300 kritična tačka) Tinja 64 (kritična tačka 390) , Oskova, Jala, Turija, Gostelja i Spreča su u blagom porastu. Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,79 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 20 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s, navodi se, između ostalog, u jutrošnjem redovnom izvještaju FUCZ-a.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona stanje vodostaja na hidrološkim stanicama Glavatičevo i Mostar su u porastu.

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Kanton Posavski.

Visina vodostaja izmjerena u 07.00 sati: Bosanski Brod - 585 (pripremno stanje), Bosanski Šamac - 393 (normalno stanje), Orašje - 571 (normalno stanje).

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona je povećan sa tedencijom stagnacije. Vodostaj rijeke Bosne prema mjerenjima Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, na mjernom mjestu u Zenici u 07.00 sati, iznosio je 249 cm, u 09.00 sati, 247 cm, kritična tačka početka izlijevanja je 340 cm.

U gradu Bosanska Krupa, rijeka Una se izlila iz korita, došlo je do plavljenja: pomoćnih i stambenih objekata u naseljima Mašići, Redžići (ulicama Unska i Međumostovi), te Bosanskoj Otoci. Također, poplavljen je i lokalni put za Drenovu Glavicu, put u naselju Zalug, kao i poljoprivredno zemljište Krušnica.

Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do izlijevanja rijeke Krušnice, te potoka: Bukovska, Baštra i Svetinja. Nema poplavljenih objekata.

U gradu Cazinu došlo je do izlijevanja rijeke Korane i Mutnice u naseljima Tržac i Tržačka Raštela, nema ugroženih stambenih i pomoćnih objekata, poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

U općini Ključ rijeke Sana i Sanica su se izlile iz korita, poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

U općini Sanski Most jučer je održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite općine Sanski Most, te je donešena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine. U skladu sa donešenom Odlukom Štaba civilne zaštite općine Sanski Most, sinoć u 22.00 sata, aktivirana je sirena za uzbunu.

Vodostaji rijeke Sane i njenih pritoka je u porastu. Najteža situacija je u mjestima: Vrše, Neprelje, Stari Majdan,Trnova, kao i naseljima Alagića polje i Zdena gdje su lokalni vodotoci izašli iz korita i stigli do stambenih objekata, a pojedina su i poplavljena. Situacija se prati, formirani su punktovi za interventna djelovanja, ukoliko za to bude potrebno.

U gradu Bihaću vodostaj rijeke Une iznosi 160 cm, (kritična tačka je 100 cm). Padavine: 38 l/m2.

U općini Sanski Most vodostaj rijeke Sane iznosi 376 cm, (kritična tačka je 380 cm). Padavine: 31 l/m2.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona vodomjerna postaja Humac, vodostaj Trebižata jutros u 08.00 sati, iznosio je 334 cm s trendom porasta 0 cm. Od jučer u 19. 30 sati, na snazi su izvanredovne mjere odbrane od poplava.

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona su dijelom u stagnaciji, a dijelom u porastu.

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su u porastu, nema dojava o poplavama.

Crveni križ Federacije BiH po dobijanju informacija od Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i Federalnog operativnog centra FUCZ o obilnim kišnim padavinama na području Unsko-sanskog kantona, sagledao je stanje i potrebe građanstva.

Na terenu su angažirani pripadnici Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, grada Bihaća i općina Bosanska Krupa i Sanski Most, koji u koordinaciji sa službama civilne zaštite rade na pružanju pomoći građanstvu, navodi se, između ostalog, u izvještaju FUCZ.