Vijesti

Nova pitanja o obrazovanju Sebije Izetbegović: Na kojem je smjeru magistrirala? Nema dokaza da je ikada podigla diplomu. Zašto?

otkaz Sebiji Izetbegović

Akademski put direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i supruge predsjednika SDA Bakira Izetbegovića Sebije Izetbegović mjesecima, pa i godinama je pod lupom javnosti. Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) pokrenuo je postupak koji bi trebao dokazati da li je Sebija Izetbegović stekla magistarsku diplomu regularnim putem. Tačnije, detaljnom analizom dostupne dokumentacije Senat bi trebao razriješiti misteriju da li je prof. Izetbegović položila sve ispite na magistarskom studiju ili nije.

Za nju to znači ili oduzimanje akademskog zvanja ili skidanje svih hipoteka sa njenog imena.

Šta piše u matičnim knjigama

Mnogo je nejasnoća vezanih za diplomu prof. Izetbegović. Potvrdio je to i inspekcijski nadzor rađen na Medicinskom fakultetu krajem prošle godine. Potvrdio je to i rektor UNSA-e Rifat Škrijelj.

Iako je ad hoc komisija, koju je na zahtjev Senata formirao Medicinski fakultet, utvrdila kako je sa obrazovanjem Sebije Izetbegović sve uredu, inspekcija je utvrdila suprotno.

Kako javnosti još nije predočena magistarska diploma Sebije Izetbegović, jedini dokument koji potvrđuje da je ona položila sve ispite jeste uvjerenje koje je potpisao tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu Nedžad Mulabegović.

Uvjerenje koje je potpisao Mulabegović

Uvjerenje nosi broj 29/96, izdato je 5. 6. 1996. godine. U njemu piše kako je Sebija Izetbegović položila sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju Osnovi Medicinskih istraživanja - Eksperimentalna medicina Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Navodi se kako se uvjerenje izdaje u svrhu prijave na konkurs.

Ono što je čudno u cijeloj priči jeste da se u matičnim knjigama ovaj postdiplomski studij zove drugačije. Naime, u tri matične knjige za tri semestra navodi se kako se smjer zove Eksperimentalo-laboratorijska medicina. Još je indikativnije kako niti u jednoj matičnoj knjizi nema imena Sebije Izetbegović. To jasno piše u inspekcijskom nalazu, čiji su zapisnik potpisale, pa samim tim i potvrdile, tri članice ad hoc komisije.

Broj dosjea upisan grafitnom olovkom

Inspekcija je 2022. godine izvršila uvid u Matičnu knjigu studenata III stepena "Uvod u medicinska istraživanja" Univerzitetsko medicinskog centra. Medicinski fakultet u Sarajevu, knjiga I, koja je vođena od rednog broja 1 do 907. Na prvoj strani Matične knjige je od strane sekretara Medicinskog fakulteta Benjamina Vojnikovića napisano rukom smjer "Eksperimentalno - labaratorijska medicina", matična knjiga broj 1 sa naznakom da sadrži 91 stranicu sa svojeručnim potpisom Vojnikovića. Ova Matična knjiga vođena je od školske 1974/75 do školske 1996/97. godine. I na prvoj stranici Matične knjige II Eksperimentalno - laboratorijski smjer, vođenoj od rednog broja 908 do 1068, od strane Benjamina Vojnikovića napisan je rukom smjer Eksperimnentalno - laboratorijska medicina". Ova Matična knjiga vodila od od 1990. godine do 2004/2005. godine.

Matična knjiga
Naziv smjera u matičnoj knjizi

Inspektori su utvrdili da Matičnoj knjizi 1. od rednog broja 723 koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990. godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige koji završava školske 1996/97 godine nije upisana Sebija Izetbegović. Pod rednim brojem 836, što je broj dosjea koji je napisan grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović, upisan je Senad Sarić sa datumom upisa 04.02.1992. godine. Niti u Matičnoj knjizi broj II nema imena Sebije Izetbegović.

Grafitnom olovkom upisan broj dosjea

Nije podigla diplomu, za to nema dokaza

Inspektori su pregledali i Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu od 1963. do 1998. godine koji sadrži i Nastavni plan i program postdiplomskog studija koji se sastojao od ukupno četiri semestra. Prema Nastavnom planu, za sticanje diplome magistra bilo je potrebno položiti ukupno 10 ispita.

Inspektori su tražili da im se predoče dokazi da li je Sebija Izetbegović položila ispite za sticanje diplome magistra. Šefica Studentske službe Medicinskog fakulteta Taida Nakić izjavila je: "U dosjeu Sebije Izetbegović ne nalaze se dokazi - prijave o polaganju ispita na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. U dosjeu se nalazi ovjerena kopija indexa Sebije Izetbegović, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu“.

Još je jedan činjenica indikativna. Iako je u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964-1998. godine od rednog broj 1 do 442, pod rednim brojem 437 upisano da je Sebija Izetbegović 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu "Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorodenčadi za vrijeme rata u Sarajevu", u toj Matičnoj knjizi nije upisana godina upisa i apsloviranja na studiju trećeg stepena. Također, nije naznačeno da je direktorica KCUS-a podigla diplomu?!